DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU 2004 - KOALICE SOS PRAHA

Autoři příspěvků na semináři a dokumentů


Autoři příspěvků na semináři

Štěpán Boháč

Projektant, zabývá se především cyklistickou dopravou a zklidňováním dopravy.

Pracuje pro sdružení Oživení – Bohemian Greenways a pro Atelier DUK.

Kontakt:

Oživení

Sněmovní 7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

e-mail: stepanb@seznam.cz

tel.: 257 531 983

Mgr. Pavel Černohous

Vystudoval Právnickou fakultu UK. Od r. 1999 spolupracuje se Zeleným kruhem, od r. 2000 pracuje pro Ateliér pro životní prostředí. Od roku 2002 je členem Centra SOS Praha.

Kontakt:

Ateliér pro životní prostředí

Ve Svahu 1, 147 00 Praha 4 – Podolí

e-mail: atelierzp@volny.cz

tel.: 241 432 972

Ing. Mária Kazmuková

Pracuje na Útvaru rozvoje hl. města Prahy a věnuje se problematice ochrany ovzduší v Praze. V letech 2000 – 2003 koordinovala účast Prahy na evropském projektu HEAVEN, který byl zaměřen na spolupráci evropských měst Berlína, Paříže, Leicestru, Prahy, Rotterdamu a Říma při snižování emisí a hluku z automobilové dopravy.

V současnosti pracuje na pokračování tohoto projektu v dalších programech EU. Projekt AIR4EU je zaměřen na harmonizaci monitorování a modelování kvality ovzduší a projekt CITEAIR na přípravu společné prezentace dat o kvalitě ovzduší na evropské úrovni a vyhodnocování opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městech.

Kontakt:

Útvar rozvoje hl.města Prahy

Hradčanské náměstí 8, 118 54 Praha 1

e-mail: kazmukova@urm.mepnet.cz

tel.: 224 308 452

Bc. Tomáš Kramár, DiS.

Student UK, absolvent katedry žurnalistiky. Od roku 2000 působí v neziskovém sektoru – Ekolist, Amnesty International. Od roku 2002 spolupracuje s občanským sdružením Oživení na projektu Střet zájmů a korupce ve veřejné správě.

Kontakt:

Oživení

Sněmovní 7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

e-mail: stretzajmu@ecn.cz

tel.: 257 531 983; 724 207 527

Bc. Petr Kurfürst

Autor publikace Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky. V letech 1998-2002 působil v Centru pro dopravu a energetiku jako koordinátor dopravních projektů, překladatel a redaktor; jako laik se zajímá o vztah dopravy a ekonomiky, řízení poptávky po dopravě a dopravní a územní plánování.

Kontakt:

Jirečkova 3, 170 00 Praha 7

e-mail: petr.kurfurst@centrum.cz

Ing. arch. Ivan Lejčar

Absolvent Fakulty architektury ČVUT Praha (1973). Specializace na urbanisticko-dopravní strategie a koncepce pro územní plány; urbanistické studie a regulační plány; urbanisticko-dopravní studie a generely pro soulad dopravních staveb s městem i s krajinou. Spolupráce na realizaci dopravních staveb vč. designu architektonických prvků. Autor Studie obsluhy Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob (2001, spolupráce pro Metroprojekt); Architektonické řešení rekonstrukce tramvajové tratě Mariánské Hradby – Jelení (1995, spoluautor s ing. Jiřím Pejšou – DIP s.r.o.); Humanizace severojižní magistrály na území Prahy 2 – urbanisticko-dopravní studie (1994, Ateliér DUA).

Kontakt:

ALEJ – architektonický ateliér

Bubenečská 43, 160 00 PRAHA 6

e-mail: alejcar@c-box.cz

tel.: 224 314 507

Michaela Valentová

Vystudovala střední školu sociálně-právní a dále studovala na FF UK překladatelství a tlumočnictví. Od roku 1989 pracovala jako redaktorka, nejprve v SNTL, později v časopise Architekt. Od roku 1993 se podílela na přípravě dokumentárních filmů (research a asistentka režie) především s tématikou životního prostředí, urbanismu a sociální. Od roku 2003 pracuje v Ústavu pro ekopolitiku na projektu „Ochrana životního prostředí v obcích po vstupu do EU”, v jehož rámci také uspořádala seminář o německých zkušenostech se zónami s rychlostí omezenou na 30 km/hod – Tempo 30. Od roku 1989 se angažuje v občanském sdružení Pražské matky, které se kromě témat rodiny a životního prostředí zabývá v posledních letech především problematikou bezpečnosti dětí v dopravě.

Kontakt:

Pražské matky

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

e-mail: michaela.valentova@ecn.cz


Autoři dokumentů

Karel Čapek

Absolvent VŠ UMPRUM, akademický malíř a grafik, profesionálně užitá grafika, vizuální komunikace, typografie. Zájem o problematiku krajiny a urbanismu od r. 67, aktivní občanská činnost pro ochranu životního prostředí od r. 84. Zakladatel a dosavadní předseda Společnosti Šáreckého údolí, dále mj. člen STUŽ. Jeden z iniciátorů založení Koalice SOS Praha a první koordinátor Koalice SOS Praha.

Zástupce občanských sdružení v Ad hoc komisi Zastupitelstva hl. m. Prahy při projednávání návrhu Územního plánu Prahy. Autor studie „Rozbor návrhu územního plánu Prahy“. Podílel se na studii Štěpána Boháče „Analýza dopravní sítě Prahy“, kterou uplatnilo MŽP při vyjednávání o územním plánu VÚC Pražský region.

Kontakt:

Společnost Šáreckého údolí

V Šáreckém údolí 98, 160 00 Praha 6

e-mail: sareckeudoli@seznam.cz

 

Ing. Jan Klika

Absolvoval stavební falultu ČVUT, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby. V letech  1965 – 1989 se zabýval převážně řešením dopravy v územních  plánech. V letech 1990 – 2003 pracoval na Ministerstvu životního prostředí, na odboru územního plánování a později na odboru strategií. V současné době působí jako nezávislý konzultant.

Kontakt:

jan_klika@centrum.cz

 

Petr Kurfürst

(viz autoři příspěvků)

MUDr. Radim J. Šrám, Dr.Sc.

Vedoucí Laboratoře genetické ekotoxikologie, společného pracoviště Zdravotního ústavu Středočeského kraje a Ústavu experimentální medicíny AV ČR. V období 1964 – 1982 se věnoval problematice mutageneze faktorů životního prostředí, studiem genotoxicity na savčích modelech i lidské populaci. Vytvořil systém genotoxikologických laboratoří v hygienické službě ČR. V letech 1982 – 1991 pracoval v oblasti ekologické genetiky, studoval vliv volných radikálů a antioxidantů na proces stárnutí a duševní choroby. V roce 1990 se podílel na vytvoření Programu Teplice, který analyzoval vliv znečištěného ovzduší na zdravotní stav populace severních Čech. Tento Program (1991 – 1999), který byl připraven ve spolupráci s US EPA a DG XII CEC, se stal se největším mezinárodním výzkumným programem studujícím vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví v České republice. Od r. 1992 se R. Šrám věnuje využití metod molekulární epidemiologie pro hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na zdravotní stav lidské populace.

Kontakt:

Ústav experimentální medicíny AV ČR

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

e-mail: sram@biomed.cas.cz

tel.: 241 062 596

 

Ing. Eva Tylová

Vystudovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT. Od roku 1993 pracovala na Ministerstvu životního prostředí v odboru rizikových faktorů a odboru sanace starých zátěží. V letech 1998- 2002 vykonávala funkci náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelky technické sekce. V letech 2002-2003 byla pověřena řízením České inspekce životního prostředí. V současnosti působí jako poradkyně pro životní prostředí pro asociaci občanských sdružení Zelený kruh.

Kontakt:

Zelený kruh

Lublaňská 18, 120 00, Praha 2

e-mail: eva.tylova@ecn.cz

tel.: 776 088 244

 

 

CD-ROM Dopravní alternativa pro Prahu

 

Odpovědný redaktor, design, foto, produkce – Jan Wünsch

Konzultace – Alena Mejstříková, Petra Kolínská

 

© Koalice SOS Praha

Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 222 511 075

e-mail: sospraha@ecn.cz

http://www.sospraha.cz

 

 

 

Projekt Dopravní alternativa pro Prahu finančně podpořila Nadace Partnerství a Rockefeller Brothers Fund.

 

Zpět na úvod