DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU 2004 - KOALICE SOS PRAHA

Silniční okruh – chybná strategie výstavby

 

Jan Klika

nezávislý konzultant

 

 Příspěvky Ivana Lejčara a Štěpána Boháče jednoznačně zpochybnily připravovanou výstavbu severní části městského okruhu (MO). Důvodem oprávněné kritiky je umístění atraktivní městské „dálnice“ příliš hluboko do vnitřního města, dokonce až na samý okraj památkové rezervace a dno centrální pražské kotliny. Zatímco jižní část MO vedená cca 3 km od rezervace odsává dopravu na okraj vnitřního města, jeho severní část by naopak zavedla novou dopravu až k památkové rezervaci. Svým drenážním účinkem by severní část MO – stejně jako severojižní magistrála – zahltila všechny přístupové komunikace, a tím ještě více zhoršila životní prostředí v obytných čtvrtích, v tomto případě v severní polovině vnitřního města.I vlastní trasa severozápadní poloviny MO by se zahltila novou dopravou, neboť by vytvořila výhodnou zkratku pro dopravu, která by měla vždy objíždět město po silničním okruhu (tj. doprava z vnějšku směřující do protilehlé části města a doprava tranzitní).

 Velkokapacitní propojení Strahovského tunelu (tj. prodloužené chuchelské radiály) a ulice V Holešovičkách (tj. stávající prosecké radiály) v žádném případě nemůže odlehčit severojižní magistrálu, jak to klamně tvrdí pracovníci magistrátu i odpovědní zastupitelé. Magistrálu, která ve tvaru otevřeného písmene C směřuje od severovýchodu na jihovýchod, může odlehčit jedině velkokapacitní komunikace vedená ve východní části města – a tou je především stávající tzv. průmyslový polookruh Letňany – Hloubětín – Štěrboholy. Jeho přestavbu na trasu bez úrovňových křižovatek je třeba urychleně provést i ve zbývající části, včetně přeložky mimo Kbelskou ulici v Hloubětíně, a to i v důsledku pokračujícího růstu zdrojů a cílů dopravy v severovýchodním kvadrantu města (Letňany, Vysočany). Proto apeluji na příslušné odbory magistrátu i na MČ Praha 14, aby (v termínu do konce dubna) znovu uplatnily podnět ke změně územního plánu ve smyslu upraveného podnětu MŽP z roku 2002.

 Průmyslový polookruhLetňany – Štěrboholy, jižní spojka Štěrboholy – Zlíchov a připravovaná nová radlická komunikace Zlíchov – Stodůlky tak vytvoří atraktivní objezd vnitřního města po jihovýchodní straně. Tato městská dálnice je pro Prahu nezbytná, jak vyplývá i z příspěvku Ivana Lejčara. Ze všech kvadrantů města kolem historického jádra má totiž právě jihovýchodní kvadrant daleko největší počet zdrojů a cílů (téměř 50 %).

 

Silniční okruh musí mít přednost před městským okruhem

Pro objezd města po severozápadní straně má podle schváleného Strategického plánu hl. m. Prahy prioritu výstavba severozápadní části silničního okruhu (SO). Apeluji proto na orgány města i MČ Praha 6, 7 a 8, aby daly podnět k doplnění vyhlášky o závazné části Územního plánu hl. m. Prahy (regulativů) o podmínku realizace severní části MO Malovanka – Pelc-Tyrolka až po dokončení severozápadní části SO a revizi parametrů MO. Souběžná výstavba či dokonce opačný postup (tj. opakování chyby prioritní výstavby severojižní magistrály) by totiž vedl k vědomému poškozování životního prostředí, které je již dnes trestným činem.

 Úplné vyčištění územního plánu od neodůvodněných „dálnic“ ve vnitřním městě ve smyslu příspěvku I. Lejčara(tj. kromě severní části MO i od radiály břevnovské a vnitřní části vysočanské) pak bude úkolem až nového územního plánu pro období po roce 2010 (tento krok můžeme srovnat např. s odmítnutím mimoúrovňové křižovatky na Karlově, Klárově a u mostu Legií nebo žižkovské radiály v minulosti).

Protože vnitřní město s památkovou rezervací nelze přizpůsobit enormním prostorovým nárokům individuální automobilové dopravy, je nezbytné omezovat její přístup do vnitřního města, zlepšovat systém veřejné dopravy a vytvářet podmínky pro větší užívání jízdního kola. Pro silniční dopravu je třeba budovat především komunikace, které odvedou dopravu z vnitřního města. Velkokapacitní obchvat vnitřního města dosud chybí v severozápadní části Prahy, kde obytná zástavba z toho důvodu nejvíce trpí průjezdnou dopravou. Prioritou další výstavby SO je proto jeho severozápadní část mezi starým letištěm a vstupem dálnice D8.

 Z této zásady až do poslední doby vycházel i harmonogram výstavby SO v materiálech resortu dopravy. V únoru letošního roku však ministr dopravy předložil vládě novou strategii financování rozvoje a obnovy dopravních sítí, ve které se z programu výstavby SO vyjímá k přednostní výstavbě nejméně potřebná ale stavebně nejnáročnější jihozápadní částSlivenec – Písnice, zatímco výstavba a příprava ostatních částí se odkládá a omezuje na minimum.

 

Prioritou je severozápadní část silničního okruhu

Jestliže výstavba severozápadní části SO kromě obytných částí v celé severní polovině Prahy automaticky odlehčí i stávající jižní cestu o desetitisíce vozidel za den (ty dnes jezdí přes Barrandovský most), je výstavba druhé velkokapacitní obchvatové komunikace v jižní části Prahy, kde jen na přemostěních Vltavy je v provozu již 10 jízdních pruhů, neefektivní investicí.

Priority výstavby SO, který je zároveň součástí pražského dopravního systému, vyplývají i z materiálu Rozvoj dopravního systému v hl. m. Praze, který připravil Ústav dopravního inženýrství, Dopravní podniky hl. města a magistrát a schválilo zastupitelstvo MHMP v květnu 1998. Zde je severozápadní část SO zařazena do 1. provozní etapy, kdežto jižní část Lahovice – Písnice až do 3. (poslední) etapy. Naléhavost výstavby severozápadní části SO se v poslední době dále zvyšuje rychlejším rozvojem ruzyňského letiště. Před výstavbou duplicitní velkokapacitní trasy na jihu je zdůvodněna i dřívější dostavba východní části SO Běchovice – dálnice D1, aby se východní část jižní cesty a vstup dálnice D1 nezahltily kamiony po propojení dálnice D8 na německou dálniční síť. Prosazování přednostní výstavby dodavatelsky zajímavého úseku za cenu odložení výstavby úseku prioritní potřebnosti se tak v dnešní kritické dopravní situaci Prahy jeví jako sabotáž schváleného odborného řešení i veřejného zájmu.

 Několik vážných závad má i návrh samotného stavebního řešení jihozápadní části SO Slivenec – Písnice. Nesplňuje důležitou podmínku souhlasného stanoviska z procesu posuzování vlivů na životní prostředí, a to co nejnižší vedení estakády nad údolím Berounky. V důsledku toho zbytečně zasahuje do přírodní rezervace Slavičí údolí, podél obytné zástavby Lochkova vede po povrchu místo tunelem, přerušuje dva biokoridory stanovené územním plánem a silně narušuje krajinný ráz lahovické kotliny estakádou, která je cca o 30 m vyšší, než je třeba. Mimoúrovňová křižovatka Lahovice nadměrně zasahuje do přírodní památky Krňák a chybí v ní propojení pro směrZbraslav – Dobříš, což vede ke zbytečnému průjezdu přes náměstí ve Zbraslavi. Nedořešeno zůstává zvýšení průjezdné dopravy Libuší. Tím, že čtyřpruhová rychlostní trasa SO pokračuje za Písnicí směrem k dálnici D1 jen stávající dvoupruhovou silnicí, bude zavedena nová průjezdná doprava včetně kamionové do obytné zástavby Osnice a zdejší dopravní intenzita se tak zvýší na cca 2,5násobek.

Pro jeden úsek jihozápadní části SO dosud není vydáno územní rozhodnutí a proti rozhodnutí o druhém úseku je podána žaloba ke správnímu soudu. Přesto ministr dopravy pro tuto kontroverzní část SO usiluje o schválení zákona o přijetí úvěru od Evropské investiční banky.

 

Ing. Jan Klika

© Centrum SOS Praha, duben 2004

 

Zpět na úvod