DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU 2004 KOALICE SOS PRAHA

 

Ovzduší věc společná

 

 

Mária Kazmuková

Útvar rozvoje hl.m. Prahy

 

Na zhoršení kvality ovzduší v Praze se kromě vysokého počtu zdrojů znečištění z energetiky, průmyslu a vytápění výrazně podílí automobilová doprava. Kvalitu ovzduší dále negativně ovlivňuje nepříznivá morfologie terénu a zhoršené podmínky pro provětrávání.

Monitoring kvality ovzduší v Praze zajišťuje síť 13 stanic automatického monitorovacího systému AIM, na kterých jsou měřeny škodliviny: NO, NO2, SO2, PM10, CO, O3 a BTX (2 stanice). Vyhodnocení měření se provádí jednou za hodinu. Měření na dalších stanicích se provádí poloautomaticky nebo ručně. Výsledky měření a jejich vyhodnocení jsou uveřejněny na stránce http://www.PREMIS.cz a v Ročence Praha – životní prostředí, http://envis.praha-mesto.cz/

Podle nového zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. je Praha hodnocena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší .

Zatímco se díky razantním opatřením města Prahy podařilo snížit koncentrace SO2 a v současnosti již nedochází k překračování stanovených limitů, nadále dochází k překračování limitů pro koncentrace NO2, PM10 a dalších škodlivin z automobilové dopravy.

Automobilová doprava v Praze v posledních letech významně vzrostla (viz ročenka a webové stránky UDI Praha www.udi-praha.cz) a intenzita automobilové dopravy zejména v centru v Prahy představuje značnou zátěž pro kvalitu ovzduší a hladinu hluku.

Problém emisí škodlivin a hluku z automobilové dopravy  je problémem nejen Prahy, ale i dalších evropských měst. Projekt EU HEAVEN (Healthier Environment through Abatement of Vehicle Emmissions and Noise), kterého se účastnilo šest velkých evropských měst (Berlín, Leicester, Paříž, Praha, Rotterdam a Řím) byl zaměřen na monitorování a modelování kvality ovzduší a na vytvoření systému pro podporu rozhodování DSS (Decision Support System), který bude schopen hodnotit vliv aktuální dopravní situace a strategie řízení dopravy na životní prostředí. Projekt HEAVEN byl součástí 5. rámcového programu EU IST DG INFSO v letech 2000 – 2003. Koordinátorem projektu  v Praze byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy, dalšími řešiteli byly ČHMÚ, ÚDI na řešení se podílela také TSK.

Výsledky projektu v Praze:

·     systém pro modelování kvality ovzduší AIRVIRO v návaznosti na existující dopravní model VISUM pro účely územního plánování

·       systém pro průběžné modelování kvality ovzduší na základě on-line dopravních dat z aplikační oblasti Holešovice

·        podrobnější údaje o vztahu mezi kvalitou ovzduší a aktuální dopravní a meteorologickou situací

·       informační platforma o stavu ovzduší a dopravy pro odbornou i širokou veřejnost, jako součást webové stránky PREMIS, na které jsou aktualizovány každou hodinu mapy průměrných hodinových koncentrací škodlivin N0x , CO a SO2

V roce 2000 zadal Magistrát hl. m. Prahy  Zpracování projektu „Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy“ s cílem připravit ucelenou, srozumitelnou a realizovatelnou strategii ochrany ovzduší na příští období. Základním cílem projektu bylo připravit soubor nástrojů a opatření pro naplnění požadavků plynoucích ze zákona o ovzduší (emisní stropy a imisní limity). Tento záměr vychází z modelového hodnocení kvality ovzduší ATEM, 2002 a obsahuje inventarizaci všech zdrojů znečištění, analýzu kvality ovzduší v Praze, mapy koncentrací škodlivin a návrh souboru nástrojů a opatření na zlepšení kvality ovzduší

Nová legislativa o ovzduší v EU a v ČR vyžaduje pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší přípravu programů ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí znečišťujících látek. Tyto programy se budou připravovat ve většině evropských měst. Na základě požadavků nového zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb. Magistrát hl. m. Prahy zahájil přípravu Integrovaného krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší a Integrovaného krajského programu snižování ovzduší v Praze.

Praha a další evropská města jsou si vědoma důležitosti a složitosti otázky zlepšování kvality ovzduší a proto spolupracují na dalších evropských projektech, které navazují na projekt HEAVEN.

Projekt AIR4EU je zaměřen na harmonizaci monitorování a modelování kvality ovzduší a projekt CITEAIR na přípravu společné prezentace dat o kvalitě ovzduší na evropské úrovni a vyhodnocování opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městech.

Projekt EU  AIR4EU (Air Quality Assessment for Europe) je zařazen do 6.rámcového programu EU v roce 2004 –2007. Cílem projektu je vyhodnocení metodiky monitorování a modelování kvality ovzduší v Evropě. Gestorem projektu je Výzkumný ústav TNO, Apeldoorn, Nizozemsko a dalšími účastníky projektu jsou: Norský hydrometeorologický ústav, Univerzita v Soluni , Řecko, Univerzita Stuttgart, Německo, Univerzita Hertfordshire, Velká Británie a Univerzita Aveiro, Portugalsko. Účastnická města v projektu budou:

Athény, Londýn, Paříž, Praha, Rotterdam, Řím a Oslo. Tato města budou v projektu poskytovat údaje a vyhodnocovat výsledky monitorování a modelování kvality ovzduší v rámci tzv. Case studies.

Projekt EU CITEair (Common Information to European Air) byl úspěšně přijat v rámci Programu meziregionální spolupráce EU INTERREG III C West na období r. 2004 – 2007.

Hlavním záměrem projektu je spolupráce při vytvoření společné metodiky prezentace a vyhodnocování kvality ovzduší a výměna zkušeností při uplatňování opatření na zlepšení kvality ovzduší, zejména v dopravě. Vedoucím partnerem je město Leicester, dalšími účastníky, kteří spolupracují na projektu jsou města: Paříž, Rotterdam, Řím, Praha a region Emilia Romana. Na posuzování výsledků projektu se účastní další  města: Mnichov, Coventry, Haag, Bratislava, Brusel

Naše cíle v těchto evropských projektech jsou:

·       Lepší pochopení dopadů zejména automobilové dopravy na kvalitu ovzduší a hluk ve městech

·  Vytvoření databáze opatření pro zlepšení kvality ovzduší a vyhodnocení jejich účinnosti a náročnosti

·    Výměna zkušeností při zavádění programů na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí v městech Evropské unie

 

 

Mária Kazmuková

© Centrum SOS Praha, duben 2004

 

 

Zpět na úvod