centrum SOS Praha
členové koalice SOS Praha
naše úspěchy
napsali o nás
kontakty
členství v koalici SOS Praha
stáhněte si naše logo
Koalice SOS Praha je volné společenství pražských občanských sdružení, jimž záleží na historických a přírodních hodnotách Prahy. Jednotlivá občanská sdružení jsou samostatná a zabývají se mnoha dalšími činnostmi.
SOS Praha umožňuje vzájemnou pomoc, výměnu zkušeností a vytvoření silnějšího vlivu veřejnosti ve prospěch dobrého životního prostředí.
Cílem koalice SOS Praha je podpořit účast občanů v plánovacích a rozhodovacích procesech, zlepšit praktickou komunikaci občanů se samosprávou a státní správou, zlepšit spolupráci soukromého, veřejného a neziskového sektoru.
SOS Praha organizuje společenská setkání, tiskové konference, protestní akce a petice. Snaží se o všestrannou a včasnou informovanost veřejnosti - tiskové zprávy, výstavy, tiskoviny.

        Doprava

    Automobilová doprava stále více zahlcuje město. V mnoha oblastech jsou překračovány hygienické limity znečištění ovzduší a hluku. Přitom naprostou většinu zátěže způsobuje vnitroměstský individuální automobilový provoz a tento zhoubný trend pokračuje. Projektování města se mu při- způsobuje a se značným zvýšením
provozu počítá.Výstavba dalších silnic za obrovské veřejné finační prostředky další zvýšení automobilového provozu umožňuje. Je potřeba podporovat způsoby řešení dopravy příznivé životnímu prostředí a negativní jevy regulovat.
    SOS Praha preferuje systémová opatření na snížení přebujelého automobilismu a zlepšování hromadné dopravy. Odmítá výstavbu nevhodně koncipovaných velkokapacitních dopravních staveb městem (např. některé úseky silničního a městského okruhu a radiální tahy, přivádějící do centra intenzivní provoz).

        Zeleň

    SOS Praha hájí zeleň, přírodní prostředí a vzácně zachovalou harmonickou krajinu. Brání likvidaci zbytků zelených ploch v silně zastavených částech města (např. park Eden, Balabenka, Flora), brání nevhodným zásahům a kácení (např. Karlovo náměstí). Brání poškození chráněných přírodních území a pamatkových oblastí.

        Suburbanizace krajiny

    SOS Praha preferuje dobré využití existujících možností a kultivaci již zastavěných ploch namísto rozsáhlého zabírání volné krajiny (např. pro obrovské obchodní a skladové prostory a tristní satelitní městečka).

        Územní plán Prahy

    Koalice SOS Praha vznikla jako reakce na ignorování občanských připomínek při projednávání konceptu a návrhu územního plánu Prahy. Nadále sleduje připravované změny a snaží se, aby nevhodné záměry nebyly do plánu zahrnuty. Jednotlivá občanská sdružení se účastní správních řízení při povolování problematických staveb a hájí dobré životní prostředí, neboť kompetentní orgány státní správy i samosprávy bohužel často selhávají pod silnými tlaky investorských zájmů.
    SOS Praha se snaží o praktické fungování občanské společnosti.
Jedná s politickými představiteli, sleduje korupční prostředí, informuje veřejnost a také navrhuje pozitivní řešení pro zlepšení života v Praze.