Strategický plán hl. m. Prahy - dokument, o kterém stojí za to vědět

(Poznámka: Není-li uvedeno jinak, text kurzivou jsou doslovné úryvky ze Strategického plánu hl. m. Prahy. Některé části zvýrazněny tučně autorkou.)
Text ke stažení ve formátu doc.

 
CO JE TO STRATEGICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY?

"Strategické plány jsou v České republice novým typem programových dokumentů regionů a měst. Pražský strategický plán je komplexním programovým dokumentem založeným na dohodě. Formuluje strategii rozvoje celé komunity, všech sfér jejího fungování i celého území, a to komplexně, s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů, politik a programů."

"Pražský strategický plán je společným dílem mnoha politiků, odborníků, zástupců podnikatelské sféry i občanů města. Na jeho přípravě se v průběhu let 1995 až 2000 podílelo téměř 1000 různých osob, z toho 36 expertů britského Know How Fund. Dokument zpracoval odborný kolektiv úseku strategických koncepcí Útvaru rozvoje hl. m. Prahy pod vedením PhDr. Milana Turby."

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Strategický plán v roce 2000 usnesením č. 19/03.

    Strategický plán je programem pro celou pražskou komunitu:
  • Iniciátorem a garantem jeho přípravy je politická reprezentace města. Po schválení Zastupitelstvem hlavního města Prahy se strategický plán stává programem orientujícím všechny složky pražské samosprávy na základní směry dalšího rozvoje města.
  • Samosprávám městských částí poskytuje koncepční rámec pro vypracování vlastních lokálních rozvojových programů.
  • Strategický plán vychází především z potřeb občanů hlavního města. Pražanům je a bude vytvářen prostor k účasti na přípravě strategické vize i na návrzích programů a přípravě jejich realizace tak, aby je mohli ovlivnit a přijmout za své.
  • Územnímu plánu města slouží jako základ pro přípravu zákonem požadovaného zadávacího dokumentu. Na druhé straně územní plán je jedním z významných nástrojů realizace strategické koncepce města, a proto je koordinace těchto dvou dokumentů - strategického a územního plánu - mimořádně důležitá.

Strategický plán Prahy je rozdělen do několika kapitol: Úvodní kapitola vysvětluje význam a pozici SP (viz stručný výtah níže) a popisuje jeho vznik. Následuje SWOT analýza a identifikace příležitostí a výzev. Následuje šest tematicky zaměřených kapitol - Role Prahy a ekonomika města; Kvalita života; Kvalita prostředí; Dopravní a technická infrastruktura; Řízení a správa; Prostorový rozvoj. Tyto kapitoly mají jednotnou strukturu - po stručném úvodu do tématu následuje seznam strategických cílů. Ke každému cíli je potom přiřazen soupis vybraných aktivit a principy realizace cílů.

Strategický plán uzavírá kapitola OD STRATEGICKÉ VIZE KE SKUTEČNOSTI. Tato část definuje strategické priority a program realizace pro období 1999 - 2006.
Jde o tyto priority:
Integrace Prahy do evropských struktur;
Inovace - podmínka konkurenceschopnosti;
Otevřený bytový trh s pravidly;
Dej přednost lidem [mobilita ve městě];
Zdravé tepny města [technická infrastruktura];
Dobře řízené město;
Praha žije nejen v centru.

Strategický plán předpokládá také kontrolu realizace. Ta by podle autorů SP měla spočívat v:
- porovnáváním připravovaných rozhodnutí dlouhodobého charakteru a zásadního významu (příslušných tisků do Rady a Zastupitelstva HMP) se strategickou koncepcí města (posuzování chystaných záměrů a rozhodnutí, zda jsou či nejsou v souladu s přijatou koncepcí a programy její realizace),
- přípravou ročních přehledů o naplňování strategické koncepce hlavního města Prahy, hodnotících dosažené výsledky za uplynulý rok, ale i upozorňujících na ty části strategické koncepce, jejichž naplňování oproti původním záměrům výrazně zaostává či nabírá odlišný směr,
- porovnáváním strategické koncepce hlavního města s dlouhodobými koncepcemi na národní úrovni (národním rozvojovým plánem, sektorovými koncepcemi a operačními programy apod.) a s podrobnějšími koncepcemi z pohledu oborového (pražskými oborovými koncepcemi) i územního (strategiemi rozvoje městských částí a obdobnými dokumenty) a
- úsilím zajištění souladu mezi nimi.

Strategický plán Prahy je k dispozici v češtině a angličtině jak v tištěné formě, tak elektronicky na stránkách http://www.praha-mesto.cz, (záložka Chci vědět - Strategie).

Autoři SP vyzývají k zasílání připomínek a námětů na tyto adresy:
Útvar rozvoje hl. m. Prahy (úsek strategických koncepcí)
Hradčanské nám. 8, 118 54 Praha 1
tel.: 224 308 445 (129), fax: 220 514 642
e-mail: usk@urm.mepnet.cz

 
PROČ BY OBČANSKÁ SDRUŽENÍ A AKTIVNÍ OBČANÉ MĚLI ZNÁT A POUŽÍVAT STRATEGICKÝ PLÁN PRAHY?

Strategický plán Prahy jistě není ideálním dokumentem, kde všechny zájmové skupiny najdou "to své", a cílem tohoto článku není analyzovat všechna silná a slabá místa SP. Přesto si dovolím uvést několik důvodů, proč by pražské občanské iniciativy nejrůznějšího zaměření (tedy nejen ty, které se věnují ochraně přírody a životního prostředí) měly znát obsah SP a využívat jej při prosazování svých cílů.

Strategický plán obsahuje v každé z tematických kapitol priority a cíle, které jsou v souladu s cíli občanských iniciativ. Pokud však nemá být Strategický plán jen líbivým slohovým cvičením sepsaným pro jednání s úředníky v Bruselu, je potřeba, aby občané a sdružení aktivně sledovali, zda a jak konkrétně jsou cíle SP naplňovány, a mimo jiné hlasitě poukazovali na případné rozpory s dalšími dokumenty, návrhy, aktivitami a plány města.

Ostatně sami autoři plánu a zastupitelé města vyzývají širokou veřejnost k podílu na realizaci Strategického plánu v kapitole Partnerství pro Prahu:
"Praha nabízí partnerství všem, kdo se na rozvoji hlavního města chtějí podílet - ku prospěchu Pražanů, pražského regionu i celé republiky. Na přípravě a naplňování programů Strategického plánu hlavního města Prahy se můžete podílet i Vy."
a uvádí i vybrané zásady participace:
- Rozvíjet princip partnerství jako nejvíce produktivní formu spolupráce mezi městem a ostatními subjekty, zvláště privátní sférou, posílit aktivní, iniciační a vstřícnou roli městského managementu.
- Zlepšovat propagaci Prahy, zkvalitňovat řízení projektů a zvyšovat spoluúčast veřejnosti na řízení rozvoje města.
- Přejít od pasivní reakce na rozvojové záměry (projekty) investorů k aktivní rozvojové politice.
- Vytvořit objektivní a operativní systém informací týkajících se možnosti rozvoje Prahy, zejména ekonomické proveditelnosti a důsledků rozvojových projektů.
- Učinit přípravu a uskutečňování projektů rozvoje veřejnou záležitostí. Usilovat o to, aby změny vyvolané projekty vyhovovaly co možná největšímu okruhu těch, jichž se týkají, a nezvýhodňovaly žádnou sociální skupinu občanů.
- Prosazovat, aby všechny velké projekty a jejich expertizy byly před svým projednáváním po určitou dobu veřejně vystaveny.
- Všechna důležitá rozhodnutí o územním rozvoji hlavního města s možným vlivem na jeho regionální zázemí konzultovat s okolními obcemi Středočeského kraje.

Zapojení veřejnosti do rozhodování je princip, ke kterému se Strategický plán explicitně přihlásil ve všech svých částech. (Podrobný výčet je uveden v samostatném dokumentu). Za všechny uveďme aktivity spojené se strategickým cílem S2 Zvýšení výkonnosti a kvality správy města, zajištění účasti veřejnosti na řešení veřejných věcí.

3. Program účasti občanů a dalších subjektů na správě města postavený na principech otevřenosti, partnerství a odpovědnosti
Vytvořit a institucionalizovat vhodné formy spolupráce správních orgánů s občany, občanskými iniciativami, podnikatelskou veřejností a dalšími subjekty při řešení otázek rozvoje a správy města a jeho částí (např. projekt "Město veřejnosti - veřejnost městu"). Realizací programu směřovat ke zvýšení účasti občanů na věcech veřejných.
K tomu zabezpečit dostupnost a odpovídající nabídku informací o správě a hospodaření města při využití co největší škály informačních médií (např. pravidelné regionální televizní vysílání pro Prahu, internet apod.).

Garant: Rada ZHMP
Účastníci: hl. m. Praha, městské části, Český statistický úřad, podnikatelská sféra, společenské organizace, spolky, občanské iniciativy atd.
Organizační předpoklady: vytvoření stabilních informačních zdrojů, organizačních struktur a mediálních nástrojů; metodická pomoc ze strany města při formování pracovních skupin občanské (a jiné) iniciativy v městských obvodech
Financování: městský rozpočet a finanční zdroje zainteresovaných společenských organizací a občanských iniciativ, privátní podnikatelské sféry a dalších zúčastněných subjektů
Období realizace: průběžně do roku 2006

Samostatným problémem je zapojení veřejnosti a občanských iniciativ do přípravy Strategického plánu, resp. jeho aktualizace. Otázkou zapojení veřejnosti do přípravy strategických plánů se v tuto chvíli zabývá projekt Národní sítě Zdravých měst. Projekt vyhodnocuje postup přípravy a obsah strategických plánů regionů, měst a obcí v rámci celé ČR - osloveny byly všechny mikroregiony a města s více než 5000 obyvateli.

V rámci projektu byly zaznamenány tyto čtyři formy zapojení:
a) pomocí průzkumů názorů veřejnosti; b) pomocí Komisí a Pracovních skupin s účastí reprezentantů jednotlivých složek místní veřejnosti; c) pomocí médií a d) pomocí mediačních technik k aktivnímu zapojení veřejnosti.
Nejčastěji byla použita metoda A, celkově ale z výzkumu vyplynulo, že valná většina strategických a koncepčních dokumentů "vznikala pouze expertním přístupem bez dostatečného zapojení veřejnosti a hlavních zájmových skupin, a to často účelově (zejm. jako podmínka pro žádost o dotace ze zdrojů EU)." (Citováno z publikace Jak plánují města, obce a regiony ČR svůj rozvoj? Shrnutí dosavadního průběhu projektu NSZM ČR, listopad 2004, odborný řešitel projektu: Ing. Jan Přikryl, Csc. Vydala Národní síť Zdravých měst) Toto hodnocení dobře vystihuje situace při aktualizaci Strategického plánu Prahy.

Konkrétní možnosti zapojení veřejnosti a občanských iniciativ do Aktualizace pražského SP jsou uvedeny níže, v části Aktuální situace.

Váhu Strategického plánu také nelze přeceňovat a dříve, než občané vyrazí na úřad či za svými zastupiteli s podtrhaným Strategickým plánem v ruce, je dobré si uvědomit, že:

a) Strategický plán je dílem minulé politické reprezentace, a i když současné vedení města nikdy oficiálně obsah SP nezpochybnilo (ba naopak), z praktických kroků je zřejmé, že si vůči němu, zachovává zřetelný odstup.

b) Strategický plán je politickým dokumentem a z formálního a právního hlediska není pro město nijak závazný. To je dobře vidět např. při porovnání cílů SP v oblasti vyrovnaného hospodaření města a faktické zadluženosti města nebo v porovnání "závazků" vyplývajících z cíle "Důsledněji chránit, vhodně rozšiřovat a udržovat městskou zeleň" a městem podporovaných rozvojových plánů.

c) Monitoring plnění Strategického plánu Prahy má na starosti stejný odbor, který Strategický plán zpracoval a jenž je plně podřízen vedení města. Ačkoli jsou tedy roční monitorovací zprávy poměrně obsáhlé a závěry a doporučení monitorovací zprávy schvaluje zastupitelstvo hlavního města, nezávislé posouzení realizace SP neexistuje.
Nezávislý monitorovací výbor - tzv. Regionální řídící a monitorovací výbor regionu NUTS 2 hl. m. Prahy, složený ze zástupců politického vedení hlavního města i jeho částí, ministerstev, odborných institucí, podnikatelské sféry i neziskových organizací byl zrušen záhy poté, co jeho existenci přestala vyžadovat Evropská unie.

Již v samém začátku byla relevantnost SP oslabena faktem, že byl připravován paralelně s územním plánem hl. m. Prahy a schválen až po schválení územního plánu. Strategický plán naopak dobře splnil jiný ze svých účelů - SP se stal "koncepčním dokumentem nezbytným k jednání s orgány Evropské unie o případném spolufinancování strategicky významných záměrů města z fondů EU." Fakt, že prostřednictvím SP lze získat od Evropské unie peníze, je další z naléhavých důvodů, proč by neziskové organizace nejrůznějšího zaměření měly věnovat pozornost tomu, co obsahuje a jak je naplňován.

 
AKTUÁLNÍ SITUACE

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v únoru roku 2004 Monitorovací zprávu za rok 2002 a 2003, v níž je mj. doporučení "přehodnotit a doplnit strategické záměry hlavního města do roku 2020, zejména strategické cíle a priority na období do roku 2012." Primátor Bém uvedl jako hlavní důvod aktualizace SP povodně v roce 2002. Aktualizace měla proběhnout v roce 2004, proces aktualizace má však zpoždění, a je proto stále možnost se aktualizace zúčastnit.

Během měsíců září - listopad uspořádal Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje města tři workshopy, z nichž jsou postupně zveřejňovány tzv. Shrnutí výsledků z jednání pracovní skupin. Výsledky diskusí z workshopů budou, dle vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, "dále transformovány do podoby závěrů pro aktualizovaný strategický plán."
(Informace o workshopech a související materiály jsou k dispozici na stránce SOS Praha)

Do konce roku je také dle oficiální výzvy možné zasílat jakékoli další připomínky a náměty k aktualizaci SP. V lednu by měl proběhnout ještě jeden shrnující workshop.

Občanská sdružení se mohla workshopů zúčastnit, byť v poměrně omezené míře (např. malý počet pozvaných NNO; NNO nebyly pozvány do všech pracovních skupin; není zřejmé, jak organizátor vybíral NNO, které byly pozvány), širší veřejnost do pomalu končící aktualizace nebyla zapojena vůbec. To je vážné zjištění také proto, že Útvar rozvoje města si je vědom závazku města, který vyplývá z ratifikace Aarhuské úmluvy Českou republikou.

Je proto dobré zdůraznit, že Ministerstvo životního prostředí v polovině listopadu rozhodlo, že Aktualizace Strategického plánu bude posuzována podle podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Bude provedeno vyhodnocení dopadů na všechny složky životního prostředí a vyhodnocení by se mělo podle MŽP zaměřit také na zhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu je třeba podle MŽP vyhodnotit také předpokládané dopady na navržené evropsky významné lokality a ptačí oblasti. V rámci SEA se bude konat minimálně jedno veřejné projednání.

Aktuální informace k tomuto procesu SEA jsou k dispozici na internetové adrese http://www.ceu.cz/EIA/SEA/Koncepce/Detail.aspx?key=MZP004K.

Vyzýváme všechny zájemce o účast na aktualizaci Strategického plánu, resp. zájemce o účast na posouzení vlivů na životní prostředí, aby co nejdříve kontaktovali Centrum SOS Praha: sospraha@ecn.cz, tel.: 222 511 075.

 
V Praze dne 30.11.2004
Petra Kolínská
Centrum SOS Praha