Strategický plán Prahy a účast veřejnosti

Strategický plán Prahy byl sice připraven bez většího zapojení veřejnosti a také právě probíhající aktualizace byla svěřena expertům a s účastí veřejnosti se příliš nepočítá, nicméně vlastní Strategický plán zmiňuje potřebu zapojit veřejnost do rozhodování a rozvoje města opakovaně.

Následují přesné citace ze Strategického plánu...
Zkuste je někdy ocitovat některému z úředníků či místních politiků...

Poznámka: Názvy kapitol a pod nimi uvedený text jsou přesné citace se Strategického plánu hl. m. Prahy, který schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 25. května 2000 (usnesení ZHMP 19/03).

 
KAPITOLA - SWOT ANALÝZA

Slabé stránky: Malá spoluúčast občanů na rozhodování o veřejných záležitostech, nízká identifikace s místním společenstvím i Prahou jako celkem o Nízká úroveň občanského uvědomění a odpovědnosti.
Hrozby: Další ztráta zájmu občanů o věci veřejné, nedojde-li ke spolupráci mezi městskou (místní) správou a občany, zvýšení rizika negativních politických důsledků. Nízká úroveň spolupráce orgánů města s podnikateli a občanskou veřejností vyvolávající pasivitu veřejnosti a malou účast na správě a řízení města

KAPITOLA PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVA

Praha chce být městem s dynamickou a vstřícnou správou, výkonnou při zajišťování služeb a ochraně veřejného zájmu, spolupracující s ostatními subjekty na principech partnerství, umožňující aktivity jiných a podporující účast občanů na řízení a rozvoji obce.

Cílevědomé budování "partnerství pro Prahu" při řízení, plánování a financování chodu a výstavby města, zejména mezi občany, veřejnou a privátní sférou, za aktivní a účinné spoluúčasti státu - soustředění prostředků a sil k naplnění klíčových záměrů rozvoje města a zrychlení jejich realizace
- růst sounáležitosti s pražskou komunitou, zvýšení odpovědnosti občanů za další osud města, lepší komunikace mezi Prahou a obcemi Středočeského kraje, koordinace rozvojových záměrů a aktivit.

KAPITOLA KVALITA ŽIVOTA

(cíl L 4.2) Podpora a stimulace občanských aktivit ke zlepšení městského prostředí
- Zvýšit informovanost občanů o dění v místním společenství a jejich účast na rozhodování
o veřejných záležitostech. - Stimulovat aktivní spoluúčast obyvatel na péči o bydliště a jeho bezprostřední okolí i veřejné prostory a zeleň.

KAPITOLA KVALITA PROSTŘEDÍ

Využívat všech dostupných prostředků komunikace s veřejností při přípravě rozvojových záměrů města.
(cíl P 4.4) Zapojit veřejnost do řešení problémů rozvoje města.
- Zlepšit informovanost o rozvojových záměrech města a funkčnost zpětné kontroly prostřednictvím občanů či občanských sdružení.
- Vytvořit kvalitní informační zázemí sloužící pro rozhodování veřejných orgánů a posílení role veřejnosti v otázkách územního rozvoje.

KAPITOLA ŘÍZENÍ A SPRÁVA

Záměry strategického plánu je možné uskutečnit pouze tehdy, přijme-li je za své celá pražská komunita. Princip partnerství se proto musí stát základní formou spolupráce města s ostatními subjekty.
(cíl S 2) Zvýšení výkonnosti a kvality správy města, zajištění účasti veřejnosti na řešení veřejných věcí.
(cíl S 2.2) Prohloubení účasti občanské veřejnosti a dalších subjektů na správě města.
- Zefektivnit formy spolupráce městské správy s občany při řešení problémů rozvoje a správy města.
- Podporovat partnerství mezi orgány města, městských částí a občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi, spolky, nadacemi a dalšími občanskými aktivitami při řešení otázek zaměřených zejména na bydlení, životní prostředí, sociálně problémové skupiny obyvatelstva.
- Zřídit konzultační orgány pro komunikaci se soukromým sektorem a veřejností.

KAPITOLA OD STRATEGICKÉ VIZE KE SKUTEČNOSTI

[Kapitola formuluje strategické priority pro období 1999 - 2006]
Program účasti občanů a dalších subjektů na správě města postavený na principech otevřenosti, partnerství a odpovědnosti
Vytvořit a institucionalizovat vhodné formy spolupráce správních orgánů s občany, občanskými iniciativami, podnikatelskou veřejností a dalšími subjekty při řešení otázek rozvoje a správy města a jeho částí (např. projekt "Město veřejnosti - veřejnost městu"). Realizací programu směřovat ke zvýšení účasti občanů na věcech veřejných.
K tomu zabezpečit dostupnost a odpovídající nabídku informací o správě a hospodaření města při využití co největší škály informačních médií (např. pravidelné regionální televizní vysílání pro Prahu, internet apod.).

Garant: Rada ZHMP
Účastníci: hl. m. Praha, městské části, Český statistický úřad, podnikatelská sféra, společenské organizace, spolky, občanské iniciativy atd.
Organizační předpoklady: vytvoření stabilních informačních zdrojů, organizačních struktur a mediálních nástrojů; metodická pomoc ze strany města při formování pracovních skupin občanské (a jiné) iniciativy v městských obvodech
Financování: městský rozpočet a finanční zdroje zainteresovaných společenských organizací a občanských iniciativ, privátní podnikatelské sféry a dalších zúčastněných subjektů
Období realizace: průběžně do roku 2006

Strategický plán Prahy je k dispozici v češtině a angličtině jak v tištěné formě, tak elektronicky na stránkách http://www.praha-mesto.cz (záložka Chci vědět - Strategie).

Autoři SP vyzývají k zasílání připomínek a námětů na tyto adresy:
Útvar rozvoje hl. m. Prahy (úsek strategických koncepcí)
Hradčanské nám. 8, 118 54 Praha 1
tel.: 224 308 445 (129), fax: 220 514 642
e-mail: usk@urm.mepnet.cz


Zpracovala Petra Kolínská
Centrum SOS Praha, listopad 2004

Text ke stažení ve formátu doc.