Kauza Pankrácká pláň
Výstavba mrakodrapů - tzv. „pražského Manhattanu“ na prostranství Pankrácké pláně

Arnika, Občanská iniciativa Pankráce, Ateliér pro životní prostředí, Klub za starou Prahu a řada dalších organizací kritizují stavby výškových kancelářských budov na Pankrácké pláni, která neodpovídá potřebám města a jeho obyvatel a znamenala by značné zvýšení znečištění v okolí Pankrácké pláně díky množství nových aut, která by byla do této oblasti přivedena. Prosazují, aby se zástavba Pankrácké pláně řešila komplexně. Rozvoj Pankrácké pláně by měl vycházet z potřeb města a jeho obyvatel, nikoliv z komerčních zájmů investorských společností. Organizace prosazují, aby zde vzniklo více provozoven služeb a obchodů pro obyvatele okolních sídlišť, bylo vytvořeno centrální náměstí. Pro území by měl být zpracován regulační plán. Je také nutné zvážit, jak velké zatížení území unese. Proti mrakodrapům na horizontu Prahy protestují také památkáři, kteří varují před nebezpečím vyřazení města ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Průběh kauzy v tiskových zprávách Arniky a Občanské iniciativy Pankráce:

 


Petice Za zdravé životní prostředí - dostavba pražské pankrácké pláně
- petice Občanského sdružení Občanská iniciativa Pankráce (SOIP), Praha 4
květen 2003

Již od roku 1997 prosazuje radnice Prahy 4 výstavbu „pražského Manhattanu“ na prostranství Pankrácké pláně. Tyto plány se dnes přiblížily realitě - vznikl rámcový projekt zástavby, na některé z výškových budov se již připravují projekty.

Koncepce zástavby nebyla prakticky vůbec diskutována s občany, ačkoliv její realizace se týká nejen budoucnosti obyvatel Pankráce, ale budoucí tváře celé Prahy. Jsme přesvědčeni, že stavba mrakodrapů v oblasti „pankráckého pentagonu“ je nejméně vhodnou variantou využití tohoto území, a to zejména z těchto důvodů:

  • Není vyřešena dopravní koncepce oblasti. Stavba mnoha výškových budov by způsobila značný nárůst automobilového provozu a s ním spojeného hluku a prašnosti. Území možná není vůbec schopno zvládnout další masivní nárůst dopravy.
  • V oblasti je nedostatek volných ploch, zeleně a prostorů pro rekreaci a odpočinek. Koncepce „pražského Manhattanu“ přibývání těchto klidných míst a ostrůvků přírody neumožňuje.
  • Oblast kancelářských budov je z pohledu řadového člověka neživou zónou, která nepřináší žádný užitek. Na Pankráci přitom chybí objekty občanské vybavenosti.
  • Tak obrovské množství kancelářských prostor Praha zřejmě nebude potřebovat. Obáváme se, že řada vybudovaných objektů zůstane bez odpovídajícího využití, jako tomu bylo řadu let s bývalou budovou Českého rozhlasu.
  • Dodnes neproběhlo posouzení vlivu koncepce na životní prostředí podle zákona. Posuzování vlivu jednotlivých budov považujeme za nepřijatelné, neboť tak dochází k podhodnocení celkového dopadu výstavby na široké okolí.
  • Výškové budovy „na kopci“ naruší pohledová panorámata Prahy, stanou se novou dominantou města a ve svém důsledku tak negativně zasahují do Pražské památkové rezervace.

V souladu s programem našeho sdružení SOIP, Praha 4 jsme se rozhodli uspořádat tuto petici.

Vzhledem k tomu, že z oprávněných a doložených důvodů nesouhlasíme:

1. s výstavbou výškových objektů (mrakodrapů) na pankrácké pláni
2. se zhoršením životního prostředí eventuelní výstavbou na pankrácké pláni a nárůstem dopravy k dopravní obsluze eventuelních nových objektů a se souvisejícím zvýšením hlukové zátěže obyvatel pankrácké pláně
3. s rozdělením projednání posouzení vlivu výstavby všech plánovaných objektů na pankrácké pláni na životní prostředí (procedurou EIA, podle zák. č. 244/1992 Sb.) na samostatné dílčí projednání posouzení vlivu jednotlivých objektů odděleně (což vede k podhodnocení celkového vlivu a k vyřazení vlivu některých objektů z celkového posouzení) - místo toho požadujeme společné projednání pro všechny zamýšlené objekty společně - vyhodnocení společné dokumentace EIA.
4. s projednáváním územních rozhodnutí, aniž je zpracováno dopravní řešení celé oblasti
5. s tím, že Odbor územního rozhodování Magistrátu hlavního města Prahy neoznámil majitelům okolních domů zahájení územních řízení jako účastníkům těchto řízení

žádáme výše uvedené instituce a samosprávy (zastupitelstva), aby :

1. odmítly v rámci svých kompetencí výstavbu výškových objektů (mrakodrapů) na pankrácké pláni
2. zajistily minimalizaci dopadů výstavby na životní prostředí a dodržení všech norem znečištění
3. zajistily promítnutí všech požadavků EIA do podmínek územních a stavebních povolení
4. maximálně omezily nárůst dopravy k dopravní obsluze eventuelních nových objektů
5. zajistily dodržení norem hluku zejména z pohledu vlivu dopravy - včetně všech povinností správců komunikací a zajistily zpracování koncepce dopravy pro celou oblast Pankráce
6. zajistily neprodlené posouzení vlivu zamýšlené výstavby podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) - společným projednáním pro celou pankráckou pláň jako celek, jako zónu (se zahrnutím všech vlivů všech zamýšlených staveb ve společné dokumentaci EIA) a to souběžně s posouzením vlivu koncepce výstavby podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
7. vyhlásily na oblast pankrácké pláně stavební uzávěru do provedení výše zmíněného společného posouzení všech zamýšlených staveb
8. zajistily neprodlené zpracování regulačního plánu pro celou oblast Pankráce a do té doby nevydávaly povolující rozhodnutí pro nové objekty