Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví

 
Látky postihující převážně dýchací cesty

Oxidy dusíku (NO, NO2)

 • zánětlivé reakce ve sliznici vedoucí zejména k zánětům průdušek
 • zmenšení počtu některých bílých krvinek a následné narušení imunity

Přízemní ozón a fotochemické oxidanty

 • buněčné a strukturální změny vedoucí k narušení samočistící schopnosti plic
 • snížení průměrné kapacity plic
 • dráždění očí, nosu a krku, kašel, bolesti na hrudi, zvýšená produkce hlenu, únava, malátnost, nevolnost

Oxid siřičitý (SO2) a tuhé aerosoly

 • omezení plicních funkcí
 • vzrůst nemocnosti a úmrtnosti

Látky s toxickými účinky

Oxid uhelnatý (CO2)

 • ohrožení plodu v těle matky
 • vliv na srážlivost krve
 • neuropsychické účinky
 • srdečně-cévní choroby

Olovo (Pb)

 • ovlivnění biosyntézy krevního barviva (anémie = chudokrevnost)
 • ovlivnění srdečně cévního systému, zejména tlaku krve
 • narušení endokrinního systému (hormony štítné žlázy, nadledvinek)
 • narušení metabolismu vitaminu D
 • vliv na schopnost učit se a číst, vliv na chování, inteligenci a koordinaci jemných pohybů, schopnosti slovní komunikace a poznávacích funkcí
 • snížení porodní hmotnosti
 • ovlivnění prahu slyšení

Látky s potenciálním karcinogenním vlivem

Benzen

 • karcinogen pro člověka (skupina 1 dle IARC) - rakovina plic, akutní myeloidní leukémie
 • vliv na imunitu a centrální nervový systém

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

 • rozsáhlá škála látek, mnoho z nich jsou karcinogeny a mutageny
 • nejlépe prozkoumán benzo-a-pyren - pravděpodobný karcinogen (skupina 2A)

Aldehydy

 • dráždění očí a sliznic
 • astma a kožní alergie
 • formaldehyd - pravděpodobný karcinogen (skupina 2A) - rakovina plic a močového měchýře

 

Pro Centrum SOS Praha připravil MUDr. Miroslav Šuta
březen 2004