Informační zdroje o kvalitě ovzduší v Praze

Shrnutí

* Každým rokem vychází Ročenka "Praha - Životní prostředí" přinášející přehled stavu životního prostředí v Praze za uplynulý rok.
* Ročenky, jiné publikace a CD-ROM s údaji o životním prostředí v Praze si můžete prohlédnout a zakoupit v 1. Městském mapkupectví, Praha 1, Žatecká 2.
* Informace o emisních a imisních limitech najdete také na webových stránkách PREMIS nebo na stránkách hlavního města Prahy - v rubrice "chci vědět" se dostaneme k údajům zahrnujícím i data o životním prostředí včetně dat ze stanic automatického imisního monitoringu.
* Modelové mapy aktuálního znečištění ovzduší v ulicích jsou výsledkem evropské spolupráce na projektu HEAVEN, jenž byl zaměřen na snižování hluku a škodlivin v ovzduší z dopravy.
* Trpěliví posluchači si mohou vyslechnout půlhodinové informace o koncentracích oxidů dusíku, síry a ozónu na telefoním čísle 14110.
* Řadu materiálů si můžete přečíst i na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Informace dostupné na internetu

 • Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy (stránky hl. m. Prahy)

 • Atlas ŽP v Praze - Atlas obsahuje samostatnou položku Ovzduší: Zdroje znečišťování ovzduší (Emise); Měření kvality ovzduší (Imise); Modelový výpočet kvality ovzduší - ATEM; Modelový výpočet kvality ovzduší u komunikací - PUDIS; Klasifikace klimatu

 • Ročenka životního prostředí v Praze za rok 2002

 • PREMIS - Pražský ekologický monitorovací a informační Systém

 • Projekt HEAVEN (Healthier Environment through the Abatement of Vehicle Emissions and Noise - Řešení dopravy s ohledem na kvalitu ovzduší a hluk)
  HEAVEN funguje v rámci PREMIS.
  Projekt byl realizován v letech 2000 - 2003 a účastnilo se jej šest velkých měst (Berlín, Leicester, Paříž, Praha, Rotterdam a Řím), průmyslové podniky a výzkumné ústavy z EU a CEEC, byl zaměřen na monitorování a modelování kvality ovzduší a dále vytvoření a využití systému pro podporu rozhodování DSS (Decision Support System), který bude schopen hodnotit vliv aktuální dopravní situace a strategie řízení dopravy na životní prostředí. Informace o projektu v ČR jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

  Cílem projektu HEAVEN je dosažení zdravějšího životního prostředí ve velkoměstech, které je stále více negativně ovlivňováno emisemi a hlukem z dopravy.
  Zaměření projektu HEAVEN v Praze a jeho hlavní cíle jsou:

 • Envis - informační systém o životním prostředí v Praze - Ovzduší

 • Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v Praze (strategický dokument Magistrátu hl. města Prahy)

 • Automatizovaný imisní monitoring ovzduší pro Prahu - AIM (stránky ČHMÚ)
  * Imisní limity - jsou používány pro hodnocení stavu znečištění ovzduší. Hodnoty pro látky znečišťující venkovní ovzduší jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 350 ze dne 3. července 2002 (127/2002 Sb.).
  Tabulka uvádí Limitní hodnoty pro ochranu zdraví (formát RTF)
  * Zvláštní imisní limity - jsou používány v rámci smogových regulačních systémů. První stupeň je upozornění obyvatelstva a znečišovatelů ovzduší na možnost výskytu smogové situace, druhý stupeň je regulace vybraných zdrojů znečišování ovzduší. Hodnoty zvláštních imisních limitů jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 553 ze dne 16. prosince 2002 (192/2002 Sb.).

 • Úsek ochrany čistoty ovzduší - Český hydrometeorologický ústav
  Hlavním úkolem úseku ochrany čistotu ovzduší je získávání objektivních a všestranných informací o dosavadním vývoji a současném stavu znečištění ovzduší a jeho prognóze, jako důležitých podkladů pro navrhování, realizaci, kontrolu a hodnocení efektivnosti koncepčních i krátkodobých opatření k ochraně ovzduší.

 • Projekt CITEAIR (Common Information to European Air) na projekt HEAVEN bezprostředně navazuje. Byl podpořen z programu INTERREG na konci roku 2003. Účastní se jej celkem 13 partnerů z Belgie, Francie, Německa, Itálie, Holandska, České republiky a Slovenska.

 • Ovzduší - sekce stránek Ministerstva životního prostředí - najdete zde například rubriky Změny a návrhy změn legislativy v ochraně ovzduší; Národní a místní programy; Implementace EU‚ Úmluvy‚ Protokoly; Emisní faktory motorových vozidel aj.