*  Základní informace o vlivech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel a jak zlepšovat kvalitu ovzduší v Praze

*   Uspořádané veřejné besedy

*   Informační zdroje o kvalitě ovzduší v Praze

*   Legislativa platná pro ochranu ovzduší

PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ - VĚC SPOLEČNÁ

  Základní informace o vlivech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel a jak zlepšovat kvalitu ovzduší v Praze

 • Práva veřejnosti při ochraně ovzduší
  Separát vypracovaný Mgr. Pavlem Černohousem a JUDr. Petrem Kužvartem obsahuje přehled platné legislativy v ČR, včetně citace nejdůležitějších paragrafů; praktické informace o možnostech účasti veřejnosti v řízeních vedených podle zákona o ochraně ovzduší, dále návod, jak získat informace podle zákona o ochraně ovzduší od znečišťovatele ovzduší a o od úřadů a informace o praktických zkušenostech s rozptylovými studiemi a podobnými odbornými podklady.
  Celý text ke stažení zde (rtf).

 • Znečištění ovzduší polétavým prachem a jeho negativní účinky na lidské zdraví
  V hodnocení zdravotního rizika polétavého prachu hrál v minulosti klíčovou roli pojem tzv. "prahového působení". Ten byl založen na přesvědčení, že lze nalézt "bezpečnou" koncentraci škodliviny, která nezpůsobuje žádné škodlivé účinky. Na tomto přesvědčení byl také založen proces stanovování limitů pro obsah škodlivin v ovzduší. Vyhlašování hygienických limitů vytvářelo ve veřejnosti představu, že pokud není překročena limitní koncentrace škodlivin, nemá znečištění ovzduší vliv na zdraví lidí.
  Text MUDr. Miroslava Šuty je rozdělen do čtyř kapitol: Není prach jako prach, Jak škodí prach lidskému zdraví? Souhrn prokázaných zdravotních vlivů polétavého prachu. Existuje "bezpečná" koncentrace polétavého prachu?
  Celý text ke stažení zde (doc)

 • Doušek čistého vzduchu – Aneb co můžete udělat na lokální úrovni pro snížení znečištění ovzduší a pro dosažení kvality ovzduší dle evropských norem
  Dle odhadů žije dnes asi 75 % Evropanů ve městech, přičemž minimálně 30 % až 40 % z nich je vystaveno ovzduší, v němž průměrné koncentrace znečišťujících látek přesahují limity Světové zdravotnické organizace (WHO). Znečištění ovzduší ve Francii, Rakousku a Švýcarsku je příčinou 40 000 úmrtí ročně. Rámcová směrnice pro kvalitu ovzduší (Air Quality Framework Directive) přijatá Evropskou unií v roce 1996 stanovila obecný prováděcí rámec (tzv. policy framework) pro řešení problému znečišťování ovzduší.
  Tento článek přehledně pojednává o první „prováděcí“ směrnici a popisuje roli, kterou by měly mít lokální skupiny a úřady v kontextu této „prováděcí“ směrnice. Rovněž zde naleznete popis různých opatření týkajících se dopravy, které místní úřady musí/mohou použít pro splnění cílů této „prováděcí“ směrnice. Jednotlivá opatření budou ilustrována na konkrétních příkladech.
  Celý text v češtině ke stažení zde (doc)
  Anglický originál informačního letáku ke stažení zde (pdf)

 • Zdravotní aspekty znečištění ovzduší – výsledky projektu „Systematický přehled zdravotních aspektů znečištění ovzduší v Evropě" zpracovaného Světovou zdravotnickou organizací.

  Zpráva shrnuje nejnovější informace týkající se vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví. Zpráva je založena na výsledcích zevrubného rozboru vědeckých poznatků zpracovaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Přehled naznačuje, že znečištění ovzduší na současné úrovni stálé představuje v Evropě značné zdravotní riziko. U obyvatel evropských měst bylo a je spojeno s mnoha různými škodlivými vlivy, včetně zvýšeného rizika ohrožení srdečními a respiračními chorobami a zkrácením průměrné délky života o jeden rok či více.
  K některým škodlivým účinkům dochází i při velmi nízkých koncentracích, které byly dříve považovány za bezpečné. Po provedení shrnutí se dá říci, že všechny výsledky důrazně doporučují, aby byla zvýšena aktivita těch institucí, které mají na starost snížení úrovně znečišťujících látek v ovzduší (zejména jde o polétavý prach, oxid dusičitý a přízemní ozón).
  Česká verze (výběr z anglického originálu) ke stažení zde (doc).
  Anglický originál informačního letáku ke stažení zde (pdf).

 • Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví - Miroslav Šuta

 • Udržitelné a neudržitelné trendy v pražské dopravě - Petr Šmíd

  Uspořádané veřejné besedy:

 • září 2004 - V rámci Evropského týdne mobility (16.-22. září), jehož cílem je propagovat šetrné formy dopravy, jsme uspořádali ve spolupráci s dalšími občanskými iniciativami řadu kulturně osvětových programů (dva komponované večery v experimentálním prostoru NoD a kulturně-osvětové odpoledne 22.9. na Palachově náměstí). V jejich rámci jsme distribuovali výše uvedené tištěné materiály vztahující se k problematice znečištění ovzduší v Praze. Podrobnosti o akcích v rámci Evropského týdne mobility, včetně obrazové dokumentace jsou k dispozici na internetové adrese www.automat.ecn.cz.

 • 21. června 2004: Nádech - výdech, aneb co to v Praze smrdí? 2 Beseda v Národním technickém muzeu s hostem - RNDr. Josefem Brechlerem CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK). Pozváni budou také zástupci magistrátu a městské části Praha 7.

 • 21. dubna 2004 se konalo na Novotného lávce diskusní setkání, které bezprostředně navazovalo na seminář Dopravní alternativa pro Prahu. Úvodní příspěvek - Informace o výsledcích programu Znečištění ovzduší a zdraví prezentoval MUDr. Radim J. Šrám, Dr.Sc. z Laboratoře genetické ekotoxikologie, společného pracoviště Zdravotního ústavu Středočeského kraje a Ústavu experimentální mediciny AV ČR, Praha. Shrnutí tohoto příspěvku je k dispozici na stránkách k semináři.

 • 7. dubna 2004 jsme pod záštitou senátora Rumla uspořádali v Senátu seminář Dopravní alternativa pro Prahu. Na programu semináře byl také příspěvek Ovzduší – věc společná, který přednesla Ing. Mária Kazmuková z Útvaru rozvoje hl. města Prahy.

 • 4. března 2004: Nádech - výdech, aneb co to v Praze smrdí? - Beseda na Novotného lávce s hosty - Miroslavem Šutou (Greenpeace) a Petrem Šmídem (Doprava pro 21. století). Pozváni byli také zástupci magistrátu a městských částí.

******

Projekt "Pražské ovzduší - věc společná" finančně podpořilo
Hlavní město Praha.