Výroční zpráva za rok 2000

Představení Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí:

Občanské sdružení vzniklo z iniciativy občanů, kterým nebyl lhostejný stav ochrany Prokopského a Dalejského údolí. Pracuje od roku 1991 a iniciovalo vyhlášku Magistrátu hl. m. Prahy č. 7/1993. o ochraně tohoto vzácného území. Společnost se zabývá především ochranou přírody na území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Naše činnost je zaměřena i na nelesni pozemky tj. údržba luk a travních porostů sekáním, sušením. sena. Provádíme výřez nežádoucích dřevin na skalní stepi, likvidujeme invazní plevele na chráněném území. Poskytujeme prostory pro provoz útulku pro volně žijící handicapovaná zvířata. Ve starém ovocném sadu vytváříme podmínky pro chráněná hnízdiště drobného zpěvného ptactva. Spolupracujeme se všemi subjekty působícími na území přírodního parku, spolupracujeme se státní správou a samosprávou, provozujeme Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí. Zaměřujeme se na výchovu dětí a mládeže k ochraně přírody a poznávání nejbližšího okolí bydliště těchto dětí. Pořádáme kulturní. sportovní a společenská setkáni místních obyvatel a návštěvníků přírodního parku.

Představení projektů Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí (některé projekty jsou dlouhodobého charakteru a probíhají již několik let).

Informační a vzdělávací centrum pro Prokopské údolí

Je určeno pro práci s místní veřejnosti, ale i pro náhodné návštěvníky. V letošním roce se nám podařilo po dlouholetém úsilí uskutečnit pravidelnou otvírací dobu. Tento zdánlivý úspěch nám přinesl i mnoho trápeni. Naše Informační centrum začalo fungovat i jako úřad pro vyřizování stížností a přání občanů v Prokopském údolí. Protože jsme se poctivě snažili nejrůznější požadavky a připomínky řešit, "získali" jsme u některých úřadů nezaslouženou pověst stěžovatelů. I my bychom měli větší radost, kdybychom se mohli plně věnovat jenom ochranářským pracím, vzdělávacím programům a práci s dětmi.

Většinu naší energie v letošním roce odčerpala kauza "Komunikace v Prokopském a Dalejském údolí". V této záležitosti jsme podnikli desítky jednáni a napsali jsme řádově stovky dopisů. Podstatou problému zůstává, že došlo pod záminkou ochrany přírody·k fyzickému odstranění nejméně 3100m` povrch přírodní rezervace a k mnoha' dalším škodám. Příčinou je naprosté nepochopení poslání přírodní rezervace a přírodního parku ze strany úředníků MHMP. Celé záležitosti věnoval značnou pozornost tisk. Proti výstavbě cest' v úseku na Dívčích Hradech, kde je nejcennější část přírodní rezervace, vznikla i petíce občanů. Štáb pořadu Nedej se - České televize natočil dokument, který dobře vystihuje podstatu věci. Tento dokument je k dispozici v Informačním centru.

Uspořádali jsme:

 

Ubytovnu jako tradičně využívali děti ze skautského oddílu Kamzík, gymnasia Strakonice a občanského sdružení Free Teens. Celkem se uskutečnilo více než 20 brigádnických pobytů.

Informační centrum bylo využito pro vánoční setkání Světlo z Betléma, s ukázkami výroby vánočních ozdob z přírodních materiálů. Součástí vánočního programu bylo i veřejné poděkování všem dárcům a příznivcům Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Návštěvníkům jsme poskytli informační materiály, informace o Prokopském údolíi o způsobu správy tohoto chráněného území a o fungování státní správy i samosprávy v naší lokalitě. Přijali jsme celou řadu námětů i stížností na správu území od návštěvníků a ty jsme předali kompetentním orgánům státní správy a samosprávy.

Reinvesta

Podařilo se nám zahájit jednání mezi zastupitelstvy Městských částí Praha 5, Praha 13, Řeporyje a Slivence o vzniku společného orgánu, který by garantoval péči o přírodní park Prokopské a Dalejské. údolí. Tento projekt podporuje Nadace rozvoje občanské společnosti z programu Phare Evropské unie. Pokud bude projekt uskutečňován důsledně ve spolupráci místních samospráv a nevládních organizací, moha by přinést značné prostředky pro ochranu přírody z mezinárodních zdrojů a dotací.

Chráněná hnízdiště

Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož náplní je ochrana drobného ptactva. Při jeho realizaci bylo zapotřebí částečně opravit a v některých místech i znovu vybudovat oplocení sadu o celkové rozloze 8 ha. Uplocení je nutné, protože sad a jeho nejbližší okolí trpí nadměrnou návštěvností a volným pobíháním psů. Tím docházelo k neúnosnému rušení hnízdících ptáků. Jednalo se i o údržbu křovinných pásů, aby celá oblast nebyla příliš zarostlá a ptáci tak měli přehled o okolí hnízdiště. Některým druhům jsme pomáhali vytvořením náhradních hnízdních možností pomocí budek. Pozorování nám potvrdila zvýšenou rozmanitost ptáků hnízdících v sadu. Doufáme. že se tato pestrost ještě zvýší.

Pozemkový spolek:

Je projekt, který vyplynul z naší aktivity v jinonickém sadu. Společnost je nájemcem poloviny míněného sadu. Drahou polovinu vlastní několik soukromých osob. Museli jsme je přesvědčit o nutnosti revitalizace sadu a jeho zachování i pro ochranu : V roce 1999 byl společný projekt Společnosti a 01/81 ZO ČSUP Teraconsult "Děj přednost přírodě" ' akreditován Radou pro Pozemkové spolky České republiky. Projekt pokračuje.

Útulek pro volně žijící handicapovaná zvířata

Na žádost bývalého vedoucího odboru ochranu přírody Městské části Praha 5 ing. Fencla jsme paskytli prostory pro tento útulek, který provozuje 12. ZU ČSUP. Hlavním posláním útulku by mělo být léčení zraněných nebo nemocných zvířat a jejich vypouštění zpět do přírody. Současní ošetřovatelé z útulku dělají malou zoologickou zahradu, což popírá hlavní zaměření útulku. Organizační práce a konzultace související s činnosti útulku jsou velmi časově náročné a zlepšení práce útulku budeme muset věnovat ještě mnoho energie.

Den Země

Tradiční program propagující ochranu přírody v nejbližším okolí. Připraviti jsme program pro děti a rodiče - odlévání trilobitů ze sádry, rozdávali jsme informační materiály s tematikou ochrany přírody, ukázky živých zvířat a možnost jízdy na koní. Největší úspěch však měl přímý kontakt dětí se zvířaty - s jehňaty, kozami, králíky a koni. Součástí letošní slavnosti byl i Pochod pro kuřátko, étery' jsme uspořádali s Dubem rodičů a přátel dětí nemocných cystickou fibrosou. Tato akce byla pod záštitou Nadace rozvoje občanské společnosti a jejího programu Pomozte dětem.

Svatoprokopská pouť

Pout' proběhla tradičně v duchu pohody a letního klidu, krásný byl koncert pod širým nebem pro kytaru a flétnu.

Ochranářské práce v průběhu roku 2000

Byly jako tradičně zajišťovány dobrovolnou prací členil Společnosti a spolupracujících organizaci. Naše nikdy nekončiti práce: výřez akátů, údržba turistických cest, čištění pramenů, oplocení jinonického sadu, kosení luk, sušeni' sena, úklid černých skládek, likvidace bělotrnu, likvidace klíněnky jirovcové - hrabaní ústí a jeho likvidace

Dětská farma

Zahájiti jsme přípravné práce na realizaci projektu. Je to rozšíření spolupráce s rodiči a jejich dětmi a s mateřskými školami. Chceme seznámit městské děti se základy péče o domácí zvířata, která byla dříve naprosto běžná. Možnost nakrmit si některé zvíře, pohladit ho nebo o něj pečovat, je vždy zlatým hřebem programu pro děti.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí je účastníkem správních řízení. Účastníme se práce v Koalici pražských nevládních organizací SOS Praha.

Projekt Pocta Joachimu Barrandovi pokračuje a jednáme o možnosti převést výstavu o jeho životě a díle v roce 2002 do Paříže.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí děkuje za finanční podporu:

V předchozích letech Společnost podpořily:

Za pomoc děkujeme: