úvodní stránka

english
česky


Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

je sdružení občanů, které vzniklo 27.11.1991

z pocitu nutnosti záchrany unikátního přírodního útvaru Prokopského a Dalejského údolí.

Dosavadní činnost v oblasti ochrany této lokality byla roztříštěná a málo efektivní. Společnost si klade

za cíl, ve spolupráci se Správou přírodního parku, provádět komplexní ochranu biologického

a geologického fondu tohoto území.

Projekt ochrany přírodního parku byl vypracován členy společnosti za spolupráce externích specialistů a byl schválen Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.

Kontaktní adresa:

Josef Matoušek

Pražského 661, 152 00 Praha 5

Tel. + Fax: 02 / 5817829

Bankovní spojení: EAGB 17300579/1800

 

PROJEKT OCHRANY PROKOPSKÉHO A DALEJSKÉHO ÚDOLÍ

1. Zmapování vlastnicko uživatelských vztahů

2. Formulace podmínek pro využívání pozemků

3. Podpora tradičních forem hospodaření

4. Spolupráce při označení hranic přírodního parku

5. Vytvoření nárazníkového pásma přírodního parku

6. Péče o vodní zdroje; toky a vodní plochy

7. Likvidace černých skládek

8. Péče o významné geologické a paleontologické objekty

9. Péče o lesní porosty

10. Vybudování technického zázemí

11. Vzdělávací a osvětová činnost

12. Zřízení chráněné dílny

13. Poradenská činnost

14. Ozdravné pobyty

 

ad 1. Zmapování vlastnicko uživatelských vztahů k nemovitostem na území přírodního parku ve spolupráci s Pozemkovým úřadem hlavního města Prahy, zejména vyřešení nejasných majetkových vztahů v maloplošných chráněných územích a v první zóně ochranného pásma. Vytipování nevyužitých nebo nevhodným způsobem využívaných objektů a pozemků. Tyto doporučit k odkoupení orgánům ochrany přírody k dalšímu využití pro potřeby přírodního parku.

ad 2. Formulace podmínek pro využívání pozemků. Návrh formulace podmínek pro využívání jednotlivých pozemků na území přírodního parku, zejména vazby na tradiční hospodářské technologie a mechanismy. V souladu s ochranářským plánem na období 1993 - 2002 prosazovat vhodné formy hospodaření s pozemky ve spolupráci s obecním úřadem.

ad 3. Podpora tradičních forem hospodaření při využívání pozemků na území přírodního parku, t.j. pastvin, skalních stepí, stepí, semixerotermních trávníků, vlhkých Luk, pramenišf, vegetačního doprovodu vodních toků, drobných vodních nádrží, technických vodních staveb atd., formou poradenské a informační služby, spoluprací při získávání dotací.

ad 4. Spolupráce při označení hranic přírodního parku. Fyzické označení hranice na přístupových komunikacích, umístění informačních tabulí.

ad 5. Vytvoření nárazníkového pásma. Dopracování technických, legislativních a dalších podmínek pro vytvoření nárazníkového pásma a konkretizace zásad pro využití těc,~hto ploch (zejména pozemky navazující na sídliště). Na vhodných plochách zřídit "vstupní filtry", t.j. rekreační, sportovní, občerstvovací a podobná zařízení.

ad 6. Péče o vodní zdroje, toky a vodní plochy v jádrové zóně přírodního parku, případně založení informačního servisu o zdrojích znečišfování vod. Aktuální mechanické čištění vodních toků a ploch, podpora při budování ČOV, výstavba kořenových čističek. Pravidelné sledování stupně znečištění.

ad 7. Likvidace černých skládek, jejich odvoz a rekultivace terénu.

ad 8. Péče o významné geologické a paleontologické objekty na území přírodního parku, včetně dosud nechráněných lokalit (evidované plochy). Výřez nežádoucích náletových dřevin, narušujících skalní stěny, informační služba, strážní služba.

ad 9. Péče o lesní porosty. Revitalizace severního svahu od lužních ploch po stanoviště habrových a lipových doubrav i na plošinách nad údolím. Založení pokusné školky sazenic dřevin odolných proti houbovým chorobám v rámci klubu dětí. Výřez napadených stromů, jejich likvidace a výsadba dřevin v původní skladbě z vlastní produkce.

ad 10. Vybudování technického zázemí pro potřeby přírodního parku s demonstračním využitím ekologických technologií (alternativní zdroje energie, skleníky, recyklace odpadních vod, biologická likvidace odpadů, atd.). Otevření informačního střediska pro návštěvníky se stálou botanickou a paleontologickou expozicí.

ad 11. Vzdělávací a osvětová činnost - kluby dětí, spolupráce s dětskými organizacemi (Skaut, Šternberkovo muzeum dětí, Misijní stanice Barrandov aj.).

ad 12. Zřízení chráněné dílny - ve spolupráci s Úřadem práce Stodůlky bude zřízení 5 pracovních míst pro občany se ZPS.

ad 13. Poradenská činnost pro stávající a nově vznikající nevládní občanská sdružení zaměřená na východu a vzdělávání. Bezplatné poskytování prostor pro školení, výstavy, semináře atd.

ad 14. Ozdravné pobyty pro děti s dýchacími potížemi. Letní pobyty pro české a zahraniční studenty zaměřené na ekologickou výchovu spojenou s praxí.

zpět

Ke každému z uvedených projektů je k dispozici kompletní dokumentace.