tisková zpráva, 20.března 2001

Prokopské údolí stále v ohrožení

Záměr Odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OŽP MHMP) realizovat „Plán péče o přírodní rezervaci Prokopské údolí“ (Plán péče) vzbuzuje u místních občanů obavy z dalšího ničení Prokopského údolí. „Plán péče“ totiž zpracovala stejná firma, která se v minulém roce podílela na poškození „Prokopáku“ v rozsahu 8000 m2. Což bylo nakonec důvodem k udělení půlmilionové pokuty ze strany České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalajského údolí podává v této souvislosti na ministerstvo životního prostředí podnět k provedení vrchního státního dozoru v Prokopském a Dalejském údolí (podle zákona 114/ 1992 Sb). Zástupci Společnosti jsou totiž přesvědčeni, že úloha OŽP MHMP, který o Prokopské údolí pečuje, dlouhodobě zklamává.

Členové Společnosti se obávají, že by ekosystém, který se vytváří 30 tisíc let, nemusel přežít tzv. „péči“ současného OŽP MHMP v rámci „Plánu péče“. Pokud má jít v Prokopském údolí o skutečnou ochranu  přírody, je potřeba podrobit projekt odborné a veřejné kontrole a nesvěřovat ho ani jeho realizaci osobám nebo firmám, které již prokázali neschopnost citlivého přístupu ke chráněnému území. Zpracovatelem „Plánu péče“ je Samuel Burian z brněnské firmy LÖW a spol., která projektovala výstavbu nových cest v Prokopském údolí. A právě v souvislosti s touto kauzou uložila v minulém roce inspekce životního prostředí půlmilionovou pokutu.

Projekt  nejen že v řadě případů navrhuje chybná řešení, například nepoužitelný způsob likvidace keřů na skalní stepi, aplikace herbicidů nebo ponechání černých skládek přirozenému vývoji. Zároveň neřeší důležitou problematiku revitalizace vodních toků, opravu prvků drobné architektury nebo vysychání Dalejského háje atd.

Ve stávající formě projekt nezaručuje opravdovou dlouhodobou kontinuitu konkrétních ochranářských prací. Ze způsobu zpracování projektu je zřejmé, že nebyl konzultován s odborníky a postrádá návaznost na širší souvislosti. Ve snaze předejít nedorozuměním a případným škodám považujeme za nezbytné před realizací jakýchkoliv zásahů na území přírodního parku Prokopské a Dalajské údolí (zejména však na zvlášť chráněných územích), provést místní šetření za účasti odborníků a všech zainteresovaných stran. Bez místního šetření nelze ani provést kvalifikované hodnocení „Plánu péče“.

za Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

Josef Matoušek (581 29 39)