Závady Návrhu územního plánu hl. m. Prahy(ÚRM duben 98)

Ochrana přírody a krajiny a městská zeleň
Aktualizace: 21. 3. 99   Verze: pracovní

  pozn.:
Soupis si nedělá nárok na úplnost a bude průběžně doplňován. Zahrnuje případy různého rozsahu i významu. Výhrady k dopravním stavbám jsou soustředěny ve zvláštním seznamu - zde pouze jsou ty, které narušují chráněná území, cennou krajinu a zeleň. K případům jsme soustředili více či méně podrobnou dokumentaci. Některé názvy nemusí zcela odpovídat názvům zamýšlených zásahů.

Přímé zásahy:

3-a   do zvláště chráněných území
3-b   do ochranných pásem zvláště chráněných území, nebo v těsném kontaktu se zvl. ch. ú.
3-c   do přírodních parků
3-d   do městské zeleně
3-e   ostatní do neurbanizované cenné krajiny, přírodního prostředí, ZPF, LPF, kult. a hist. hodnot

Zásahy DRUHOTNĚ působící:

3-f  

Náměty na doplnění návrhu:

3-g   hranice přírodních parků a dalších chr. území 3-h   ÚSES

Podle stavu projednávání:

  1. záměry schválené v dílčích změnách ú.p., ale dosud bez územního rozhodnutí
  2. záměry Návrhu ú.p. do r. 2010 (B-a), po r. 2010 (B-b)
  3. nevhodná určení využití území - přetrvávající (C-a), - záměry podle návrhu ú.p., na které bylo vydáno územní rozhodnutí, ale je závadné,
    byla k němu vyslovena důvodná pochybnost, a stavba není realizována (C-b),
    - územní rozhodnutí vydaná v rozporu s ú.p., zpochybněná, a stavba není realizována (C-c)

SOUPIS:

Zahradnictví u Místodržitelského letohrádku v Královské oboře ( 3-a / A )
Zásah do zvláště chráněného území - PP Královská obora, navrhovaný v rozporu se zákonem.
požadavek:celou plochu do kategorie nezastavitelných

Malá Pachmanka ( 3-b, 3-c / A )
Výstavba 22 RD navržena celá do ochranného pásma přírodní památky Vizerka v Tiché Šárce, zčásti zasahuje do přírodního parku Šárka - Lysolaje, není dodržena vzdálenost staveb 50m od lesního pozemku.
požadavek:celou plochu do kategorie nezastavitelných

Lysolaje-jih I, západní část ( 3-b, 3-c, 3-e / A )
Záměr výstavby luxusního satelitního sídliště RD z části na území přírodního parku Šárka - Lysolaje a to v sousedství PP Housle. Součástí záměru areál kláštera v těsném sousedství PP Housle. Poškození půdy v I. a II. tř. ochrany. Nesplněný závazek na přepracování urb. studie.
požadavek:plochu na území přírodního parku vrátit do kategorie zeleň, respektovat zákon o ochraně ZPF, zpracovat alternativu využití území a podle toho upravit Návrh úz. pl.

Zelené údolí ( 3-b / A )
Záměr výstavby bytových domů v ochr. pásmu přírodní rezervace Údolí Kunratického potoka.
požadavek:respektovat celé ochranné pásmo - plochu do kategorie nezastavitelných

Bydlení Cibulka ( 3-b, 3-e / C-c )
Bytová zástavba situována v bezprostřední blízkosti př. parku Košíře - Motol a ochranného pásma PP Vidoule, byl by narušen pohledový horizont severovýchodní hrany vrchu Vidoule a funkční biokoridor, v lokalitě by došlo k likvidaci izolační zeleně (stromořadí, lesíky).
požadavek:zachovat izolační zeleň a okolí vodárny, minimalizovat výšku.

Terasy nad Smíchovem ( 3-c / "U" )
Obytný soubor na území př. parku Košíře - Motol, v existujícím lese.
požadavek:stavební činnost pouze v rámci opravy stávající kulturní památky, jinak plochu jako nezastavitelnou.

Nad zámečkem v Jinonicích ( 3-c / A )
Residenční čtvrť. Zásah do př. parku Košíře - Motol a dílčí zásah do PP Vidoule.
požadavek:nezasahovat do přír. parku, respektovat platný ÚSES, jinak dodržet nízkopodlažní výst.

Na Pomezí ( 3-e / A )
Obytný soubor v těsné blízkosti př. parku Košíře - Motol. Porušení pohledových horizontů.
požadavek:dodržet vzdálenost od lesa, dodržet nízkopodlažní výstavbu.

Balabenka (3-d / A )
Návrh komerčního centra místo městské zeleně.
požadavek:zachovat funkci městského parku.

Střížkovská vyhlídka ( 3-d / A )
Výstavba bytových domů místo posledních zbytků zeleně oblasti, v blízkosti přírodní památky Prosecké skály a projednávaného významného krajinného prvku Čertův vršek. Nerespektování vzdálenosti od lesa, geologicky nevhodné pro výstavbu, porušení pohledů.
požadavek:do kategorie nezastavitelných.

Zahr. kolonie U Elektry (3-d / A )
Návrh výstavby místo zahrádkářské kolonie, která v této velmi zatížené oblasti u Rokytky plní funkci městské zeleně.
požadavek:zachovat zahrady, zeleň v celé ploše kolonie

Velká skála II (3-c / B-b )
Obytná zástavba zasahující do třešňovky v přírodním parku Drahaň - Troja.
požadavek:plochy na území přírodního parku i další hodnotné do kategorie nezastavitelných.

Parkoviště Jenerálka ( 3-b, 3-c / B-a )
Návrh parkoviště v ochranném pásmu zvl. chr. území - přírodní památky Jenerálka v přírodním parku Šárka - Lysolaje.
požadavek:celou plochu do kategorie nezastavitelných.

Kanalizační usazovací nádrž Jenerálka (3-c / B-a )
Součást plánovaného odlehčení hlavní kanalizační stoky D (smíšená kanalizace) do Šáreckého potoka v přírodním parku Šárka - Lysolaje. (v seznamu VPS !)
požadavek:vyjmout z návrhu i ze seznamu veřejně prospěšných staveb.

Suché poldry v Šáreckém údolí ( 3-c / B-a )
Záměr původně vyvolaný projektem odlehčení stoky D do Šáreckého potoka. Není potřeba při přirozených průtocích. Nevhodný zásah do přírodního parku. (v seznamu VPS !)
požadavek:vyjmout z návrhu i ze seznamu veřejně prospěšných staveb.

Golfové hřiště v Divoké Šárce ( 3-c / B-a )
Nevhodný návrh využití plochy v sousedství přírodní rezervace na území přírodního parku Šárka - Lysolaje. (nebylo v konceptu ú.p.)
požadavek:vyjmout z návrhu a plochu do kategorie zeleň.

Tzv. obnovení golfového hřiště Klánovice ( 3-b, 3-c / A )
Zásah do plochy ustálené v přírodní podobě v přírodní rezervaci Klánovický les a v území přírodního parku Klánovice - Čihadla.
požadavek:vyjmout z návrhu a plochu do kategorie zeleň.

Lysolaje-jih II, východní část ( 3-e / B-b )
Záměr výstavby další části luxusního satelitního sídliště RD. Zásadní nesouhlas majitelky převážné části pozemků. Poškození půdy v I.a II. tř. ochrany.
požadavek:celou plochu do kategorie nezastavitelných.

Nebušice severovýchod ( 3-c / A )
Plocha OC při ulici K vinicím zasahující do př. parku Šárka Lysolaje mimo zastavěnou část obce.
požadavek:redukovat plochu na úz. př. parku a stanovit do kategorie nezastavitelných.

Lokalita Vrtilka - Písnice ( 3-c / A )
Výstavba 15 RD na území přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice.
požadavek:plochu na území př. parku do kategorie nezastavitelných.

Rozvojové plochy v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice ( 3-c / ? )
Plocha OC jižně od Písnice k silnici Libušská je příliš rozsáhlá.
požadavek:plochu přeřadit do výhledu po r. 2010 a další plochu východně odtud redukovat zcela.

Rozvojové plochy v přírodním parku Klánovice - Čihadla ( 3-c / ? )
Plocha OC jižně od Písnice k silnici Libušská je příliš rozsáhlá.
požadavek:plochu přeřadit do výhledu po r. 2010 a další plochu východně odtud redukovat zcela.

Terasy Červený vrch ( 3-e / C-b )
Obytný soubor v těsné blízkosti přírodního parku Šárka - Lysolaje.
požadavek:redukovat rozvojovou plochu o pobytovou louku u lesa na západě lokality a o pruh při hranici přírodního parku na hraně údolí.

Tzv. vodní rekreační plocha Zbraslav - čili těžba štěrkopísků Lahovice ( 3-e / B-a )
Rozsáhlý zábor kvalitní zemědělské půdy na soutoku Berounky s Vltavou. Návrh pochybného rekreačního areálu zjevně veden záměrem na těžbu štěrkopísků.
požadavek:vodní plochu zde nenavrhovat a zajistit ochranu ZPF.

Krematorium pro zvířata chovaná v zájmových chovech včetně úložiště ( 3-b, 3-f / B-a )
Zásah do území v těsném kontaktu se zvláště chráněným územím - přírodní památkou Kalvárie a obytnou zónou - sídlištěm Řepy a lokalitou Na Fialce.
požadavek:dotčené území využít pro rozšíření lesoparku, bez jakékoliv výstavby.

Dopravní komunikace v přírodním parku Botič - Milíčov ( 3-b, 3-c / B-a )
Komunikace spojující dálnici D1 a Novopetrovickou v těsné blízkosti PP Milíčovský les a rybníky.
požadavek:komunikaci a sjezd z dálnice v tomto místě nenavrhovat

Dopravní komunikace v přírodním parku Rokytka ( 3-a, 3-c / B-a )
Sběrná komunikace městského typu (mezi obcemi Nedvězí a Říčany) by procházela přírodní rezervací Mýto.
požadavek:silnici v tomto místě nenavrhovat

Silniční komunikace Troja - Podbaba ( 3-c, 3-f / B-a )
Komunikace včetně mostu přes Vltavu, která by narušila prostředí přírodního parku Drahaň - Troja (v oblasti zoologické zahrady) a zvýšeným provozem i přírodní park Šárka - Lysolaje.
požadavek:navrhnout pouze pěší a cyklistické propojení břehů.

Lysolaje-jih, příjezdová komunikace ( 3-b / A? B-a )
Záměr výstavby dlouhé silnice uprostřed polí spojující plánované luxusní satelitní sídliště s Horo-měřickou silnicí. V blízkosti přírodního parku Šárka-Lysolaje. Pouze návrh nové výstavby vyvolává její potřebu. Poškození půdy v I. tř. ochrany. (v seznamu VPS !)
požadavek:vyjmout z návrhu i ze seznamu veřejně prospěšných staveb.

Komunikace Na Pomezí v Praze 5 ( 3a, 3-b, 3-c / ?B )
Je navrhována v přírodním parku Košíře - Motol, v ochranném pásmu PP Vidoule, v geologicky nestabilním poddolovaném území. Porušil by se funkční biokoridor a kulturní památka Historický vodovod Vidoule.
požadavek:řešit jinou možnou variantu

SO severozápad (Suchdol - Čimice - Dolní Chabry) ( 3-a, 3-c, 3-f / B-a )
Trasa vedena přírodní památkou Sedlecké skály, přírodní památkou Zámky, v území přírodního parku Drahaň - Troja.
požadavek:řešit jinou možnou variantu, která by nezasáhla chráněná území.

SO jihozápad (Slivenec - Lochkov - Lahovice) ( 3-a, 3-c, 3-f / B-a )
Přímý zásah nebo těsné sousedství s chráněnými územími - PR Slavičí údolí, PP Krňák, NPP Lochkovský profil, PP Nad závodištěm. Vedena přírodním parkem Radotínsko - Chuchelský háj s rizikem zničení prameniště PR Slavičí údolí.
požadavek:řešit jinou možnou variantu, která by nezasáhla chráněná území.

SO veden přírodním parkem Říčanka ( 3-c / B-a )
Velmi kapacitní komunikace vedena přírodním parkem v blízkosti PP Lítožnice.
požadavek:řešit jinou možnou variantu, která by nezasáhla chráněná území.

Hranice přírodního parku Šárka - Lysolaje ( 3-g / B )

požadavek:souhlas se změnou hranice na jižním a jihozápadním okraji při Evropské, i rozšíření při severozápadním okraji o plochu PP Podbabské skály - tam rozšířit o zbývající neurbanizovanou plochu, nesouhlas se změnou hranice (redukcí) v severozápadním výběžku (jižně od Hlásku), zahrnout celé ochranné pásmo PP Vizerka v Tiché Šárce, zahrnout celou neurbanizovanou plochu Lysolaje -jih - celý neorganicky vynechaný klín až k Horoměřické silnici.

Hranice přírodního parku Drahaň - Troja ( 3-g / B )

požadavek:zahrnout podle původního návrhu peřej Vltavy mezi Trojou a Císařským ostrovem, a zeleň a sportovní plochy středu Císařského ostrova a celou Královskou oboru (PP).

Plocha SVO a OC při jihozápadním okraji Milíčovského lesa
Nevhodný blízký kontakt s přírodním parkem Botič - Milíčov a zvláště chráněným územím.
požadavek:omezit rozsah jen na pruh přiléhající k dálnici.

Velká plocha OC v přírodním parku Botič - Milíčov
Severovýchodně od Újezda směrem k Botiči.
požadavek:redukovat - nechat jen plochu směrem jihovýchodním.

Plocha OC v přírodním parku Botič - Milíčov
Rozsáhlý zábor krajiny severně od Benic v blízkosti Pitkovického potoka
požadavek:redukovat rozsah.

Plocha OC v přírodním parku Klánovice - Čihadla
Rozsáhlý plocha východně od ulice Osetá v obci Hostavice směrem k Rokytce.
požadavek:redukovat plochu od severovýchodu.

Sídelní celek Slatina
Rozsáhlý zábor volné krajiny v oblasti Dubeč navrhovaný ve výhledu po r. 2010. Znamenal by zničení přirozených center okolních historických obcí.
požadavek:rozvoj v těchto místech navrhovat v rozsahu a způsobu jako rozvoj obcí

Plocha SP (sportovní) při silnici Dubeč - Koloděje
Návrh nevhodného využití území v blízkosti PP Lítožnice a přírodního parku Říčanka.
požadavek:plochu vypustit, příp. navrhnout vhodnější lokalizaci

Plocha v sousedství lokality K Rozkoši na východním okraji obce Hrnčíře
Navržena jako polyfunkční území smíšeného městského typu.
požadavek:zapotřebí alespoň oddělit pásem zeleně od přírodně cenné mokřadní louky.

Suchý poldr v Dalejském údolí
Narušení nivy Dalejského potoka a břehových porostů v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí.
požadavek:nenavrhovat

Retenční nádrž Křenice
Zbytečně navržená stavba na Rokytce místo pěkné louky blízko obce Nedvězí.
požadavek:nenavrhovat

Retenční nádrž Prknovka
Zbytečně navržená stavba na Říčance.
požadavek:nenavrhovat

Retenční nádrže na Botiči
Mezi Újezdem u Průhonic a Křeslicemi.
požadavek:nenavrhovat

Revitalizace Chaberského potoka
Špatně navržená revitalizace úseků potoka v Drahaňské rokli.
požadavek:nenavrhovat

Vodní nádrže na Pitkovickém potoce
Nádrže Benice N2 a Benice N3 by narušily dobře zachovaný soubor ekosystémů v nivě Pitkovického potoka v přírodním parku Botič - Milíčov.
požadavek:nenavrhovat

Rozpracováno:

Křížení dopravních staveb s prvky ÚSES (3-h / B )
Nejsou navržena potřebná opatření.

ÚSES v katastru obce Újezd nad Lesy (3-h / B )
Část tohoto území je součástí přírodního parku Klánovice - Čihadla. Ekosystémy v nivě Běchovického potoka v návrhu ú.p. podhodnoceny.
požadavek:zapotřebí, aby byly klasifikovány jako funkční.