Dopravní alternativa pro Prahu - Požadavky Koalice SOS Praha

duben 2004

1. Žádáme UNESCO o vyslání expertů - urbanistů, kteří by vyhodnotili dopady výstavby městského okruhu a napojených radiálních komunikací na historické centrum Prahy a jeho ochranná pásma.

2. Žádáme nezávislé experty, aby vyčíslili, jaké budou dopady výstavby městského okruhu a radiál na dopravní toky ve městě. Strategie městských dopravních expertů je v rozporu s deklaracemi i zásadami dopravní politiky. Například tzv. "Optimální varianta" představená při schvalování ÚP počítá s větším nárůstem dopravy na vnitroměstských komunikacích než na vnějším silničním okruhu.

3. Žádáme, aby pro komunikační systém Prahy byla provedena EIA - hodnocení vlivů na životní prostředí. Je zcela v rozporu se smyslem zákona, že mnohem méně dopravně zatížené stavby s parametry, které v extravilánu hodnocení vlivů na životní prostředí podléhají, se pouhým přejmenováním na místní komunikace tomuto procesu vyhnuly.

4. Žádáme předložení rozdílových map znečištění ovzduší z dopravy. Při schvalování Územního plánu sídelního útvaru nebyly předloženy mapy znečištění ovzduší z dopravy odděleně od stacionárních zdrojů a pozadí. Předložené mapy kalkulují s odstavením významných stacionárních zdrojů a předpokládají výrazné snížení emisí z automobilů - zatížení z mobilních zdrojů přes jejich vzrůstající počet údajně neporoste.

5. Výstavba "těžkých" systémů je náročná i v provozních nákladech a údržbě. Chceme, aby odpovědní představitelé města předložili systém financování dopravních staveb, harmonogram půjček a jejich splácení, rozpočet zahrnující údržbu a provozní náklady a podle reálných možností optimalizovali investice.

6. Inspirujme se dobrými příklady ze zahraničí - Curych, Vídeň, Berlín, Kodaň, Oslo, Londýn a další města - všude tam můžeme najít poučení, jakou cestou je možné se vydat.