DOPRAVNÍ ALTERNATIVA PRO PRAHU 2004 - KOALICE SOS PRAHA

Vybrané informační zdroje na internetu


Doprava ve městech

Doprava pro 21. století – společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA
http://doprava21.ecn.cz

Posláním programu je prezentovat nejnovější poznatky o dopravě a přispívat k rozvoji veřejné osobní dopravy, cyklistiky a chůze. Cílem programu je upozorňovat na alternativy, ukazovat dobré příklady řešení dopravní situace a získávat podporu veřejnosti pro trvale udržitelná řešení v oblasti dopravy. Stránky Doprava 21 nabízejí mj. bohatý strukturovaný seznam odkazů na zahraniční dopravní stránky a příklady úspěšných dopravních řešení v ČR i v zahraničí.

Český a Slovenský dopravní klub
http://dopravniklub.ecn.cz/

Občanské sdružení, které vzniklo v květnu 1991. Členy jsou zástupci ekologických občanských sdružení, obcí a měst, dopravní a ekologičtí odborníci, vysokoškolští pedagogové, pracovníci Českých drah a další aktivní zájemci o vliv dopravy na životní prostředí. Klub se zabývá obecnými otázkami dopravní politiky v ČR a SR, zejména získáváním, vyhodnocováním a šířením informací z oblasti dopravy a životního prostředí, odbornými pracemi, podporou veřejnosti, nevládních organizací a jednotlivců v jejich požadavcích na prosazování druhů dopravy s co nejmenším negativním vlivem na životní prostředí. Klub je od roku 1991 členem mezinárodní organizace Evropská federace pro dopravu a životní prostředí (T&E) se sídlem v Bruselu.
Stránky Klubu nabízejí mj. Databázi článků a rešerší o vlivu dopravy na životní prostředí a seznam zajímavých internetových stránek z oblasti dopravy.

Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha)
http://www.udi-praha.cz/

ÚDI se zabývá inženýrskou, projektovou a konzultační činností v oblasti městského dopravního inženýrství, především pro hlavní město Prahu, ale i pro ostatní pražské nebo mimopražské zákazníky. Mezi základní směry činnosti patří např.: zpracování dopravně inženýrské dokumentace všeho druhu, řešení dopravní části územně plánovací dokumentace, zpracování dopravně inženýrských podmínek a podkladů pro územně plánovací, přípravnou a projektovou dokumentaci staveb, navrhování koordinovaného rozvoje městského dopravního systému a řešení integrovaného systému hromadné dopravy, provádění dopravních průzkumů, měření a rozborů, návrhy opatření ke zlepšování dopravních poměrů, řešení dopravního zklidňování, návrhy obytných ulic a pěších zón, regulace automobilové dopravy a návrhy parkovací politiky. Stránky ÚDI nabízejí mj. Zásady dopravní politiky hl.m.Prahy a výsledky dopravních průzkumů.

Projekty HEAVEN a CITEAIR
Projekt HEAVEN (Healthier Environment through the Abatement of Vehicle Emissions and Noise) - http://heaven.rec.org, který byl realizován v letech 2000 - 2003 a účastnilo se jej šest velkých měst (Berlín, Leicester, Paříž, Praha, Rotterdam a Řím), průmyslové podniky a výzkumné ústavy z EU a CEEC, byl zaměřen na monitorování a modelování kvality ovzduší a dále vytvoření a využití systému pro podporu rozhodování DSS (Decision Support System), který bude schopen hodnotit vliv aktuální dopravní situace a strategie řízení dopravy na životní prostředí. Informace o projektu v ČR jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
Projekt CITEAIR (Common Information to European Air) na projekt HEAVEN bezprostředně navazuje. Byl podpořen z programu INTERREG na konci roku 2003. Účastní se jej celkem 13 partnerů z Belgie, Francie, Německa, Itálie, Holandska, České republiky a Slovenska.


Problematika silničního a městského okruhu v Praze

   Silniční okruh Prahy (SO):

Dálniční okruh na severozápadě Prahy
www.volny.cz/szokruh/

Stránky o.s. PŘISO - Přijatelný silniční okruh a o.s. Ekofórum nabízejí kvalifikované a velmi podrobné odpovědi na otázky: Jaké jsou varianty plánovaného silničního okruhu na severozápadě Prahy? Jaký vliv na životní prostředí by měly ve vlastní trase a jak by ovlivnily dopravu a životní prostředí města? Na stránkách je řada dokumentů o projednávání okruhu.

Nad Drahaňským údolím
www.drahan.aktualne.cz

Stránky občanského sdružení Nad Drahaňským údolím jehož hlavní oblastí zájmu je silniční okruh na severozápadě Prahy - podporuje severní variantu "Ss".

Seminář Pražský okruh
http://www.senat.cz...

Doslovný přepis záznamu semináře, který se konal 9.9.2003 v Senátu PČR.

Okruh Prahy
http://www.okruhprahy.cz/514/aktuality.html

Stránky k části silničního okruhu kolem Prahy - Stavba 513 Vestec–Lahovice a Stavba 514 Lahovice-Březiněves. Autor stránek neznámý. (poslední aktualizace v polovině roku 2003).

Pražský dálniční okruh
http://www.ceskedalnice.cz/r1.htm

Informace o silničním okruhu Prahy na stránkách České dálnice.cz - přehledný souhrn základních informací, včetně nákresů, map a fotografií. (Stránky České dálnice vznikly koncem srpna 2002 jako vůbec první web o všech českých dálnicích; jejich autoři od roku 2003 úzce spolupracují s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a dalšími organizacemi a firmami působícími v této oblasti.)

   Městský okruh (MO):

Pražský Městský okruh
http://www.ceskedalnice.cz/rmo.htm

Informace o městském okruhu na stránkách České dálnice.cz - přehledný souhrn základních informací, včetně nákresů, map a fotografií. (Stránky České dálnice vznikly koncem srpna 2002 jako vůbec první web o všech českých dálnicích; jejich autoři od roku 2003 úzce spolupracují s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a dalšími organizacemi a firmami působícími v této oblasti.)

Městský okruh - dálnice uprostřed města
http://atelier.ecn.cz/ukaz.php?co=kauzy&id=1

Městský okruh na stránkách Ateliéru pro životní prostředí. Přehled jednotlivých problematických kauz v rámci tohoto projektu a dokumentů (dopisy, stanoviska, tiskové zprávy), které k nim Ateliér vydal.

Městský okruh v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka
http://www.praha7.cz/okruh/okruh.htm

Patrně nejucelenější oficiální prezentace severozápadního úseku MO na internetu. Pro Úřad MČ Prahy 7 zpracovala společnost SATRA, s.r.o. Na stránce je k dispozici stručný popis stavby, aktuální stav příprav a rámcový harmonogram, počítačová animace stavby a jednořádková informace o finančních nákladech stavby.
(Poznámka: V sekci projekty na internetových stránkách MČ Praha 6 nejsou k MO v úseku Myslbekova – Špejchar (tj. části, která leží na území P6) s výjimkou projektu mimoúrovňové křižovatky na Malovance žádné informace.)

Praha 6 - Územní rozvoj a památková péče
http://www.praha6.cz/rozvoj/projekty/malovanka.php

Jedním z témat stránek Prahy 6 k územnímu rozvoji a památkové péči je Doprava, kde městská část podává jen velmi stručné informace o dopravních stavbách na území Prahy 6: Silniční okruh, Městský okruh, Břevnovská radiála, Gymnazijní - Svatovítská, Prodloužení metra.

Mimoúrovňová křižovatka Malovanka
http://www.praha6.cz/rozvoj/projekty/malovanka.php

Stručná informace Úřadu MČ Prahy 6 o chystané stavbě křižovatky na Malovance, včetně devíti obrazových dokumentů.

Městský okruh Smíchov
www.okruhsmichov.cz

Stránky Magistrátu MHMP ke stavbám, které jsou součástí městského okruhu na Smíchově - tunelu Mrázovka a pozemní komunikace Zlíchov - Radlická. Na stránce: Virtuální průjezd, popis staveb, technická data staveb, informační centrum.

 

Zpět na úvod