DOPRAVNÍ SYSTÉM V PRAZE

PROBLÉMY STÁVAJÍCÍHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

- proklamovaný okružně radiální systém je tvořen jako radiálně okružní, což znamená, že
radiály protínají okruhy - MO (Roztyly, Pelc-Tyrolka), SO (D1, R4, D5, D8, R10)

- proklamovaná bezpečnost a plynulost provozu řešená ve městě širokými jízdními pruhy
vede ve svém důsledku ke snížení bezpečnosti i plynulosti

- připravované úseky silničního okruhu na jihu města mají pro systém minimální přínos,
vysoké investiční náklady, křižovatka se silnicí R4 leží v záplavovém území

- propojení průmyslového polookruhu (PPO) na D8 s ponecháním úrovňových křižovatek
s častými výpadky světelné signalizace vytváří každodenní kongesce dopravy

- průtah PPO obytným územím Hloubětína výrazně zhoršuje životní prostředí

- křižovatka MO Pelc-Tyrolka leží v záplavovém území

- tunel MO (Blanka) vyúsťuje v záplavovém území a dále vede v dlouhém úseku geologicky a
hydrologicky nestabilním územím s větracím výdechem do Stromovky. Má minimální
přínos pro Prahu 7, protože velká část dopravy do centra zůstane v ulicích Letné

- nový most v Tróji má obě předmostí v záplavovém území

- dopravní systém neřeší dílčí problémy, které zůstávají neřešené i po jeho dobudování ve
vzdálené budoucnosti

- jak se ukázalo, systém metra je velmi zranitelný a v zásadě neschopný provozu již při dílčích
výlukách, zejména na trase C a B chybí logické funkční celky

- v systému MHD chybí kvalitní tangenciální spojení, které trasa D neřeší

PRINCIPY NÁVRHU ALTERNATIVNÍHO ŘEšENÍ DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

- fungující dopravní systém je třeba vytvořit v reálném čase

- systém řešit dvěma polookruhy s využitím již postavených částí okruhů (SO, MO, PPO)

- hlavní dopravní trasy řešit mimo záplavové území zejména tunely a mosty

- pro překonání složité geomorfologické situace Prahy využívat krátké tunely (obousměrné)

- z důvodu bezpečnosti radikálně snížit rychlost v tunelech s předpokladem zvýšení kapacity

- v maximální míře využívat kruhové křižovatky zejména pro křižovatky extravilánového
typu, které zvyšují bezpečnost dopravy

- tam, kde chybí automobilové spojení, nabídnout kvalitní spojení MHD (P4-P5, P6-P8)

- je třeba řešit dílčí dopravní problémy s předpokladem nižších investičních nákladů

- na stávajících komunikacích využívat efektivněji uliční profil zúžením pruhů a snížením
jízdní rychlosti ve prospěch bezpečnosti provozu, chodců, cyklistů a zeleně

- vytvořit kvalitní tangenciální spojení na relaci (P3)-P4-P5-P6-P8-(P3) prvkem kolejové
MHD (tram x LRT x (metro)) s mostními přechody vodotečí, zejména Vltavy

- na tramvajových tratích využívat v maximální míře zatravněné těleso, které snižuje hluk,
prašnost a zlepšuje mikroklima

- efektivně využívat drážní koridory pro systém městské dopravy za předpokladu minimálních
vkladů na principu lehkých kolejových prostředků

ZPĚT