Greens on the London Assembly   26/02/02

75bus1l.jpg (2599 bytes)

 

Greens welcome Congestion Charge
and condemn court action threat

Westminster action is "politically-motivated waste"
Zelení vítají zavedení mýtného
a odsuzují výhružky soudní žalobou.
Westminsterská žaloba je "politicky motivovaný zmetek"

Green Party—Media Release
Strana Zelenýchtisková zpráva

The Greens on the London Assembly were delighted with today’s announcement that the Mayor would go ahead with his congestion charge scheme for central London. Greens have stood firm in their support for the Mayor’s plans to tackle the chronic traffic congestion. They have also attacked the threat of legal action by Westminster Council, as betraying their electors' interests.
Zelení zastoupení v Londýnské radnici jsou rádi, že primátor dává zelenou svému   p l á n u  na „poplatky ze zácpy“ pro Centrální Londým. Zelení pevně stojí za svou podporou primátorova plánu skoncovat s chronickými dopravními zácpami. Zároveň nesouhlasí s Westminsterskou radnici, která v této souvislosti vyhrožuje soudní žalobou a tím popírá zájmy svých voličů.

Darren Johnson, Leader of the Greens on the London Assembly said: “Greens are thrilled with this announcement, but we will continue pressing the Mayor to make congestion charge as hard-hitting as possible. Londoners should be freed from the tyranny of poor air quality, delayed buses generated from ceaseless traffic jams. We urgently need to reduce the amount of traffic in London and fully support the introduction of the Congestion Charge scheme”.
Darren Johnson, předák Zelených na Londýnské radnici řekl: „Zelení jsou primátorovým oznámením nadšeni, ale budeme v nátlaku pokračovat tak, aby Poplatky ze zácpy byly efektivní jak jen je možné“. Obyvatelé Londýna už by neměli být tyranizováni znečištěným ovzduším a zpožďováním autobusů, které způsobuje nepřetržitá dopravní zácpa. Naléhavě potřebujeme omezit množství dopravy v Londýně a plně podporujeme uvedení   P l á n u  na poplatky ze zácpy ve skutek.

Darren added ‘The threat of legal action to block the scheme is a politically motivated waste of council tax money by Conservative councillors who lost the Mayoral elections and have now lost the public debate.
Darren dodává: „Pokus blokovat  P l á n  soudní žalobou je politicky motivované mrhání peněz daňových poplatníků konzervativními zastupiteli, kteří prohráli v magistrátních volbách a teď prohrávají i veřejnou debatu.

A Mori poll in March last year showed that majority of Londoners in favour of the Mayor’s congestion charging scheme. The poll was particularly interesting because it showed that the majority in favour of congestion charging was biggest (56% in favour and 36% against) amongst the central London constituents of the Tory councils who are now threatening court action to block it.
Průzkum v březnu loňského roku prokázal, že většina obyvatel Londýna primátorovu  P l á n u  na poplatky ze zácpy fandí. Průzkum byl zvlášť zajímavý tím, jak ukázal, že největší převaha příznivců Poplatků ze zácpy  (56% pro a 36% proti) byla mezi voliči Konzervativních radnic, které nyní vyhrožují žalobami, s úmyslem  P l á n  zablokovat.

Darren Johnson added, “Greens hope this is a first step towards broadening the scheme across the rest of London. We will be encouraging the Mayor to enter the 2004 Mayoral elections on the platform of extending the London Congestion Charge zone westwards into Kensington and establishing another zone around Heathrow Airport. We will be watching the Mayor closely to ensure he implements a scheme which is tough enough to work.
Darren Johnson dodal: „Zelení doufají, že toto je první krok směrem k rozšíření  p l á n u  na zbytek Londýna. Podpoříme primátora, aby své znovuzvolení v roce 2004 založil na rozprostření oblasti Londýnských poplatků ze zácpy západním směrem do Kensingtonu a zřízení další oblasti kolem letiště v Heathrow. Primátora budeme pozorně sledovat, abychom si byli jisti, že  P l á n  bude natolik přísný, aby dobře fungoval“.

Jenny Jones, the Green transport speaker on the London Assembly said, “We are delighted that the Mayor is going ahead with this. Congestion charging will be cheered by many Londoners. A recent Mori poll found that traffic congestion was the rated an urgent priority by 59% of Londoners. Congestion charging is the only measure which has a chance of reducing central London traffic by 10 to 15% in the next couple of years.
Jenny Jones, mluvčí Zelených pro dopravu na Londýnské radnici řekla: „Jsme rádi, že to primátor spustil. Mnozí obyvatelé Londýna poplatky za zácpu nadšeně uvítají. Nedávný průzkum veřejného mínění shledal, že Poplatky jsou velmi důležité pro 59% obyvatel Londýna. Však je také Poplatek ze zácpy jediné opatření, které může londýnskou dopravu omezit o 10–15% během několika málo let.“


Notes:

  1. The other parties on the Assembly have all joined the lobby for concessions, despite signing up to an Assembly report (para 3.5.10) which said: “We therefore see benefits in restricting the extent to which exemptions and discounts are provided.”
    Ostatní strany v Městském shromáždění (na Radnici) se vesměs přidaly ke skupině prosazující koncese navzdory tomu, že podepsaly zprávu (para 3.5.10), kde se říká: „A proto vidíme prospěch v omezení rozsahu poskytovaných osvobození a úlev.“
  2. Ken Livingstone told the committee: “It would be my intention to go into the next election with a clear commitment to extend the Zone through the west of Westminister, south of Marylebone Flyover and into Kensington & Chelsea and discuss with local boroughs to put one around Heathrow. Eventually the two most dangerous parts of London to breathe in would both be completely covered by a Congestion Charge, which I think would have a dramatically higher impact on air quality then we are currently predicting for the first pilot area.”
    Ken Livingstone řekl výboru: „Mým úmyslem je jít do příštích voleb s jasným závazkem rozšířit Oblast přes západní část Westminsteru, jižní Marylebone Flyover, do Kensingtonu a Chelsea a projednat to s místními radnicemi a umístit jednu Oblast okolo Heathrow. Tak budou nakonec ty dvě části Londýna, kde se dnes nedá dýchat Poplatky ze zácpy pokryty a já si myslím, že to bude mít o mnoho větší dopad na kvalitu vzduchu než v současnosti předpovídáme pro tu první zkušební oblast“.
  3. Ken’s most recent comments on the proposed Heathrow scheme have highlighted real concerns that the Mayor might be giving away too much. His exemptions covered all taxis, lorries and staff vehicles. Given that people already pay high parking fees at the airport, the only people it would affect are those who are dropping off relatives and friends. Real doubts about its cost effectiveness and whether it would have an impact on the air quality of the worst polluted area in Europe.
    Nejnovější Kenovy poznámky k připravovanému plánu pro Heathrow zpusobily, že máme obavu, aby se primátor nevzdával přespříliš. Vyjímky zahrnují  všechny taxíky, nákladní auta a auta zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že už teď se platí na letišti vysoké parkovací poplatky, pak budou jedinými, koho se omezení dotknou ti, kdo na letiště vezou své příbuzné nebo přátele. Máme vážné obavy o efektivitu nákladů a zda to bude mít vliv na kvalitu vzduchu v nejhůře znečištěném místě v Evropě.  

For more information:
Contact the GLA Green Group Office