Obdobné problémy jako SOS Praha řeší i občanská sdružení v Budapešti a Varšavě…

WOST—Varšavský kulatý stůl o dopravě

O co jde

kulatý stůl za účasti všech zájmových skupin, který hledá konsensus jak řešit dopravu ve městě a vypracovává doporučení pro město.

Účastníci: po jednom reprezentantu z každého zájmového okruhu:

Vedení města+dopraváci (odbor územního plánování města, dopravní podnik, technická správa komunikací, dopravní policie

Ekologické organizace (Klub za udržitelnou dopravu, Liga proti hluku, Federace zelených)

Společenské organizace (Autoklub, Klub přátel kolej.dopravy, Nadace aktivní rehabilitace, postižení)

Zaměstnavatelé (Spedice polská, Sdružení zaměstnavatelů)

Vysoké školy a consulting (Centrum „Besip“ na TU Warsawa, Útvar rozvoje města)

Zahraniční poradci (International center for sustainable cities, Vancouver regional district)

veřejnost (formou elektronické diskuse)

 

 

DOPORUČENÍ WOST:

ZÓNOVÁNÍ DOPRAVY

Obecně—zónování = rozdělení Varšavy na zóny lišící se

počtem parkovacích míst a jejich zpoplatněním

povolenou rychlostí

výškou tarifu MHD

požadavky na kvalitu pěší a cyklo infrastruktury

stupněm preference MHD

kvalitou veřejných prostranství

Parkování:

Zóna I              všude zpoplatněné

regulovaný počet stání

lokálně časově omezená stání

nižší počet stání kompenzován systémem P+R a vyšší kvalitou MHD

rezidentské slevy

Zóna II             plošně zpoplatněná

lokálně krátkodobá bezplatná stání

neohraničená doba parkování

na hranici zón II a III parkoviště u MHD

rezidentské slevy

Zóna III            bez zpoplatnění a regulace

Rychlost:          v zónách I a II plošně omezit na 50km/h, lokálně 30km/h (v Polsku je max.rychlost ve městech stanovena na 60km/h)

MHD                zvážit tarifní zvýhodnění I.zóny + obvyklá opatření

Pěší                 v zóně I minimální šířka chodníku 2 m

v zóně I preferovat obytné ulice

rozvoj cyklostezek v I a II

rozvoj bike+ride v III

 

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Obecné zásady

rozvoj sítě má za cíl především snížit vlivy dopravy na obyvatele a životní prostředí,

je nezbytná veřejná diskuse

koordinovat rozvoj silniční sítě a MHD, aby byl udržen či zvětšen podíl MHD na dělbě přepravní práce

preferovat úsporná, rychle realizovatelná řešení s maximálním efektem

Priority            doplnit chybějící obvodové trasy, které odlehčí vnitřnímu městu

modernizace stávající infrastruktury města bez výraznějšího zvyšování kapacity s cílem

zlepšit jízdní podmínky, zejména křižovatky

zlepšit podmínky pro pěší, cyklisty a MHD

zlepšit kvalitu veřejných prostranství

Další kroky      vytvořit vzorové zalidněné (hlavní) ulice

sledovat skutečné dopady nových investic na dopravu

Moderní systémy řízení dopravy—IAD (individuální automobilová doprava) i MHD

Lokalizace zdrojů dopravy

hypermarkety,sklady

posuzovat dopad na dopravu před jejich lokalizací

regulovat nabídku parkování u hypermarketů

hypermarkety povinně obsluhované kvalitní MHD

MHD

Stav                 podíl MHD klesá (1970—90%, 1993—70%, 1998—66%)

katastrofální příměstská doprava—veřejná doprava jen 19%

Priority            zásadní modernizace trasy

rozvíjet metro (dnes 1 trasa)

výrazně zlepšit a rozvíjet příměstskou železnici

vytvořit ROPID

přestupní uzly

ROPID             sjednotit tarif

sjednotit prostředky na investice v MHD

Financování    propojit prostředky z různých veřejných rozpočtů

změna: místo ročních rozpočtů dlouhodobé plánování

na MHD více než na IAD

zpoplatnit vybrané komunikace (elektronické mýto)

soukromý kapitál

Segregace      prioritou je preference MHD v zóně I a při dojezdu do ní

zavedení BUS pruhů + současné zvýšení nabídky

preference na SSZ (světelných signalizačních zařízeních)

za opatření k zajištění respektování BUS pruhů

Informační systémy—podíl veřejnosti

zapojit veřejnost do plánování změn v MHD

informovat o plánech a rozhodnutích

Linky + jízdní řád

prověření efektivity linkového vedení a jízdního řádu

méně linek, kratší intervaly

kategorizace linek

A) expresní—projíždějí určité zastávky

B) hlavní—přímé a jasné směry, krátké intervaly

C) vedlejší—obsluha území, návaznost na B)

D) periferní—do málo osídlených částí

optimalizace jízdního řádu : staktování intervalů, proklady, přestupnívazby

D. BESIP      (bezpečnost silničního provozu)

Stav                 nárůst počtu aut i nehodovosti

Příčiny             nedostatečný dozor nad dodržováním pravidel silničního provozu

malá osvěta

nerespektování bezpečnostních aspektů dopravy projektanty

Organizační aspekty

zkoordinovat aktivity různých orgánů

stanovit konkrétní cíle (např. o 30% méně nehodovosti za 3 roky)

každoroční nezávislý audit stavu Besip

vytvořit kvalitní a dostupný systém registrace a analýzy nehodovosti

hodnotit vliv investic na úpravu dopravního režimu a nehodovost

reklamy a Besip

Dopravní inženýrství

zužování jízdních pruhů

zvyšovat možnosti odbočování na křižovatkách

více přechodů, analýza jejich bezpečnosti

zrušit tlačítka pro chodce na křižovatkách

časově ohraničené omezení rychlosti u škol

participace občanů na změnách organizace dopravy

Monitorovat     stav komunikací

stav, srozumitelnost a jednoznačnost dopravního značení

Dozor              instalovat automatické radary (náklady 135 000 zl, ročně vydělá 90mil!!)

kamery na křižovatkách

regulace nákladní dopravy

větší dozor policie a městské policie

Výchova a osvěta