Dopravní indukce a řízení poptávky po dopravě

Empirické výzkumy z USA, Velké Británie, Austrálie, Norska i Německa ukazují, že čím více silniční kapacity nabídneme, tím větší je objem silniční dopravy nejen na této nové infrastruktuře, ale i v jejím bližším či vzdálenějším okolí. Každá silniční kapacita se dříve či později zaplní, protože její nabídka vyvolává v uživatelích dojem (celkem správný), že ji mohou svobodně využívat. Po jejím prostorovém zaplnění dochází ke změnám chování pravidelných uživatelů—mění trasy jízd i denní dobu, méně často dokonce cíle jízd. Objem dopravy dosahuje mezních hodnot, když je celá silniční síť zaplněna. Jakmile je ovšem nabídka infrastruktury rozšířena o novou kapacitu, část automobilistů využívajících rozličných náhradních tras a denních dob ji opět zaplní ve špičkových dobách. Další část ovšem zůstane věrná svým náhradním trasám a nová kapacita proto zpočátku není tak zaplněná.

V tento okamžik vzniká efekt indukce. Uživatelé soudí, že nově otevřená kapacita není natolik zaplněna, aby nebylo lze zvyšovat počet i vzdálenost jízd, a z tohoto důvodu se počet i délka jízd postupně zvyšují. Díky nabídce nové kapacity tedy roste absolutní počet i délka jízd - nová kapacita indukuje novou dopravu.

Z toho logicky vyplývá, že chceme-li dosáhnout snížení objemu automobilové dopravy, bude účinným řešením omezovat silniční kapacitu. V praxi se účinnost tohoto řešení plně prokázala—při uzavírkách silnic, ať již úmyslných či neplánovaných (např. po živelních pohromách) se objem dopravy obvykle snižuje, a to nejen na dané komunikaci, ale i v jejím okolí. Omezení kapacity tedy vskutku vede ke snížení objemu dopravy.

Analogicky lze tyto principy vztáhnout i na ostatní oblasti dopravy, a vidíme, že i zde fungují. Stejná pravidla platí pro veřejnou dopravu, cyklistiku i pěší pohyb. Zlepšujeme-li podmínky pro kterýkoli druh dopravy, tj. zvyšujeme jeho kapacitu a jeho atraktivitu pro uživatele, tito jej více využívají.

Díky dvojici výše zmíněných principů funguje řízení poptávky po dopravě. Zakládá se na potvrzeném předpokladu, že poptávku po dopravě lze ovlivňovat nabídkou. Proto lze realizovat takovou dopravní politiku, která bude aktivně podporovat určité druhy dopravy a omezovat druhy jiné, méně žádoucí. Jedná se tedy o velmi účinný nástroj k ekologizaci městské dopravy, neboť umožňuje efektivně omezovat automobilovou dopravu a naopak upřednostňovat veřejnou dopravu, cyklistiku a pěší pohyb.

 

Bc. Petr Kurfürst

autor publikace Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky; 1998–2002 působil v Centru pro dopravu a energetiku jako koordinátor dopravních projektů, překladatel a redaktor; zabývá se vztahem dopravy a ekonomiky a řízením poptávky po dopravě.

 

Celou publikaci "Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky" si můžete stáhnout na stránkách Centra pro dopravu a energetiku.