PARK MÍSTO DÁLNICE

 

V Massachusetts v Nové Anglii občanské iniciativy zabránily výstavbě dálnice. Místo ní prosadily vybudování rozsáhlého parku, který je tvarovaný v nejlepších tradicích Fredericka Law Olmsteda. Southwest Corridor Park vznikl podél železniční trati kombinované s linkou metra (Orange Line), která vede z Jižního Bostonu přes Roxbury na JJZ. Svým jižním okrajem navazuje na soustavu, kterou tvoří starší Olmstedovy parky (Franklin, Fenway a Riverside). O historii parku informuje velká (2.5 x 6 m) plechová cedule (její detaily viz fotografie) hrdě vítající návštěvníky, kteří přicházejí od Jižního Bostonu (od severu).

(fotografie Milan Kohout, Roxbury)

 


Stojíte v Jihozápadním koridoru. Původně byl plánovaný jako dvanáctiproudová silnice tak, jak to vidíte na obrázku. Oranžová trasa metra, železniční trať a  Park jihozápadního koridoru, kterým se právě kocháte byly vybudované díky úsilí tisíců občanů, kteří se dali dohromady, aby ochránili své domovy, své okolí a  veřejná prostranství.

YOU ARE STANDING IN THE MIDDLE OF THE SOUTHWEST CORRIDOR. IT WAS ORIGINALLY PLANNED AS THE TWELVE-LANE HIGHWAY SHOWN IN THE DRAWING BELOW. THE EFFORTS OF THOUSANDS OF CITIZENS BANDING TOGETHER TO SAVE THEIR HOMES, NEIGHBORHOODS, AND OPEN SPACES CREATED THE ORANGE LINE RAPID TRANSIT, THE RAILROAD, AND THE SOUTHWEST CORRIDOR PARK YOU ARE ENJOYING TODAY.


Plán hlavních silnic připravovaný mezi lety 1948 a  1960 pro Boston a jeho jižní a západní předměstí. S vyjímkou I-93, žádná nebyla postavena. Realizace plánu byla přerušena lidmi z nejrůznějších společenských skupin, které spojil odpor k silnicím.

Map of major highways proposed between 1948 and 1960 for Boston and its south and west suburbs. Except for I-93, none of these was built. They were stopped by the people of the various communities who united in opposition to the highways.

Letecký pohled, jak by připravovaná dálnice vypadala z nadhledu nad Roxbury Crossing směrem k věžákům v Back Bay a k Bostonskému centru. Odbočka Mission Hill (sídliště Alice Heyward Taylorové) je nalevo a sídliště Whittier Street napravo.

Aerial view of what the proposed expressways would have looked like from above Roxbury Crossing. looking toward the towers of Back Bay and downtown. Mission Hill Extension (Alice Heyward Taylor Apartments) is on the left and Whittier Street Housing is on the right.


 

1834       Podél Kamenitého potoka, přes slané bažiny Back Bay a město Roxbury, byly z Bostonu do Providence položeny koleje železniční trati.
Boston and Providence railroad tracks first laid across Back Bay salt marshes, and along Stony Brook through the town of Roxbury.

1870       Města South End of Boston, Roxbury a Jamaica Plain rostou díky přepravním možnostem železnice a místních tramvajových tratí
The South End of Boston, Roxbury and Jamaica Plain grow because of convenient transportation and freight service provided by the railroad and local street cars.

1898       Železniční trať byla rozšířena na čtyřkolejnou, byla vyzdvižena na žulový násyp kvůli úrovňovému křížení v Roxbury a Jamaica Plain, vyrostla nádraží v Back Bay a bostonské Jižní nádraží.
Railroad expanded to four tracks and raised onto a granite embankment to eliminate grade crossings in Roxbury and Jamaica Plain, Back Bay Station and South Station built.

1948       Předložen oblastní plán, kde se objevuje dálnice podél Jihozápadního dopravního koridoru jako součást federální silniční sítě
Regional plan proposed which envisioned an expressway along the Southwest Corridor, as part of the interstate network of highways.

1963       Stát plánuje výstavbu komunikace I-95 jako dvanáctiproudové nadúrovňové dálnice přes Roxbury a Jamaica Plain a stavbu vnitřního okruhu přes Dolní Roxbury a Fenway do Cambridge. Ve středním pásu dálnice má být rychlodráha (metro).
Plan developed by the state to build 1-95 as a 12-lane elevated expressway through Roxbury and Jamaica Plain, and an Inner Belt through Lower Roxbury and the Fenway into Cambridge. Orange Line rapid transit to run in the median of the highway.

1966       V Cambridge se rodí protisilniční hnutí. V Bostonu začínají kvůli dálnici demoliční práce. V roce 1973, kdy se s bouráním končí, už je víc než 500 domů v sutinách.
Anti-highway movement starts in Cambridge. Demolition for expressway begins in Boston. When demolition finally ends in 1973, more than 500 buildings are destroyed.

1967       V Jamaica Plain se začínají scházet lidé. Místní obyvatelé zprvu usilují pouze o zahloubení dálnice, protože se obávají, že její stavba je nevyhnutelná.
Meetings begin in Jamaica Plain. Fearing the road was inevitable, residents at first only lobbied for a below-grade expressway.

1969       Demonstrace u sídla vlády státu Massachusetts dávají dohromady odpůrce stavby silnic z měst a městeček v okolí Bostonu—z Cambridge, Brooklinu, Miltonu, Cantonu, Waylandu, Concordu, Lynnu—a ochránce životního prostředí.
Demonstration at State House brings together highway opponents from Boston neighborhoods, Cambridge, Brookline, Milton, Canton, Wayland, Concord, Lynn and environmental groups.

1970       Jako odpověď na požadavky místních obyvatel a ochránců životního prostředí vyhlašuje guvernér  Francis Sargent moratorium na stavbu silnic a Dopravní plán Boston a okolí se znovu posuzuje. Stavba I-93 přes Somerville je povolena. Protisilniční hnutí stále sílí.
Responding to neighborhood and environmental demands, Governor Francis Sargent declares highway moratorium and begins Boston Transportation Planning Review restudy. Construction of I-93 in Somerville is allowed to proceed. Anti-highway movement continues to grow.

1971       Předměstí South End přesvědčilo starostu Kevina Whita a ten přerušil projektování místní dálniční spojky, která by si vyžádala další bourání
South End convinces Mayor Kevin White to halt plans for South End By-Pass highway which would have required the demolition of scores of additional homes.

30. Listopad. 1972      VYHRÁLI JSME! Plán místních aktivistů na znovuoživení „vyčištěného“ území byl základním podnětem, který přesvědčil guvernéra Sargenta aby zrušil všechny plány na dálnici v Jihozápadním koridoru a také aby vyvolal stavbu Oranžové linky metra, která pak nahradila nadzemku ve Washingtonově ulici.
WE WIN! Neighborhood plan for redevelopment of cleared land is instrumental in convincing Governor Sargent to cancel plans for highway in Southwest Corridor, and to call for relocated Orange Line to replace Washington Street elevated line.

1975       Za guvernéra Dukakise se Massachusetts stává prvním státem, který podle nového výnosu federálního ministerstva financí investuje dálniční peníze do hromadné dopravy předpokládaje, že UMTA (Úřad městské hromadné přepravy) bude financovat Jihozápadní koridor.
Under Governor Michael Dukakis. Massachusetts becomes the first state to cash in highway dollars for mass transit under new federal funding act, providing Urban Mass Transit Administration (UMTA) funding for Southwest Corridor.

1978       Začala slyšení o životním prostředí a závěrečné plánování koridoru, tedy plán rekonstrukce ulic, tranzitní dopravy, železniční trati, parkových úprav a také jeho budoucího vývoje; vše ve spolupráci s místními lidmi.
Environmental hearings head, and final planning with neighborhoods begun for street reconstruction, transit, railroad, parkland and future development of corridor.

1978       Ojedinělá koalice zvolených úředníků vedená senátory Edwardem Brookem a Edwardem Kennedym a kongresmanem Josephem Moakleyem zajišťuje na stavbu jihozápadního koridoru největší investiční grant v historii UMTA.
Unique coalition of elected officials led by Senator Edward Brooke, Senator Edward Kennedy, and Congressman Joseph Moakley secures largest capital grant in the history of the UMTA program to assure construction of the Southwest Corridor.

1979       Počíná odstraňování železničních tratí a násypů.
Removal of tracks and railroad embankment begins.

1980       Začíná náročná fáze projektování nového Jihozápadního koridoru, jako je plánování detailů v sousedství parku a znovuoživení „vyčištěného“ území.
Heavy construction of the new Southwest Corridor project begins, as neighborhoods plan details of park and redevelopment of cleared land.

1982       Akce místních obcí a iniciativ zachránila projekt před investičním schodkem ve výši 81 milionů US$. Důležité prvky tak zůstaly součástí projektu.
$81 million "funding shortfall" rescued by community action, assuring that important features were kept in project.

1987       Oranžová trasa metra a železniční trať zahajuje provoz.
Opening of new Orange Line and railroad service.

1989       Park Jihozápadního koridoru je předán veřejnosti.
Dedication of Southwest Corridor Park..


 

Fotografie velikého protisilničního nápisu namalovaného na bývalém železničním násypu na Jacksonově náměstí. Obchody a domy, které stávaly v popředí, už jsou strženy. Žulové lícní kameny železničního násypu byly později použity na okraje cest a záhonů v Parku Jihozápadního koridoru. Plot z vršku násypu dnes vymezuje obecní zahrady.

Photograph of giant anti-highway sign painted on the former railroad embankment in Jackson Square. Businesses and residences in the foreground had already been torn down. The granite capstones from the embankment were used to edge the walks and planter of the Southwest Corridor Park. The fencing atop the embankment now encloses community gardens.


Těch pár lidí, kteří se scházeli v bytě v Jamaica Plain se rozrostlo v hnutí tisíců místních občanů z Bostonu a okolních měst. Organizovali a společně pracovali po pět let, aby přesvědčili obecní úředníky a zastavili další budování silnic. Zachránili tak své domovy, obce a veřejné parky. A tito lidé pokračovali ve spolupráci a přeměnili Jihozápadní koridor v to, co vidíte dnes, projekt veřejné dopravy a veřejného parku. Místní občané vedli návrh každé stanice, zahrady, hřiště a rekreační prostory. Jihozápadní koridor je tedy výsledkem boje všech občanů (community action). Tento společný prostor bude mít budoucnost jenom tehdy, pokud občané vytrvají v jeho podpoře a budou napomáhat jeho rozvoji. Pokud chcete vědět více o historii a současnosti Jihozápadního koridoru, napište nebo navštivte Knihovnu dopravy v budově ministerstva dopravy, Park Plaza 10 v Bostonu, Massachusetts 02116.

A FEW PEOPLE MEETING IN AN APARTMENT IN JAMAICA PLAIN GREW INTO A MOVEMENT INVOLVING THOUSANDS OF CITIZENS FROM NEIGHBORHOODS IN BOSTON AND SURROUNDING TOWNS. THEY ORGANIZED AND WORKED TOGETHER FOR FIVE YEARS TO CONVINCE PUBLIC OFFICIALS TO STOP THE HIGHWAY, TO SAVE HOMES AND NEIGHBORHOODS, AND TO PROTECT PUBLIC PARKLAND. THESE PEOPLE CONTINUED TO WORK TOGETHER TO TURN THE SOUTHWEST CORRIDOR INTO THE PUBLIC 'TRANSPORTATION AND PARK PROJECT YOU SEE TODAY. COMMUNITY RESIDENTS GUIDED THE DESIGN OF EACH STATION, EACH GARDEN, EACH PLAYGROUND AND RECREATIONAL FACILITY. THE SOUTHWEST CORRIDOR WAS CREATED BY COMMUNITY ACTION. IT CAN REMAIN A BEAUTIFUL FACILITY ONLY IF CITIZENS CONTINUE TO SUPPORT ITS UPKEEP AND DEVELOPMENT. IF YOU WOULD LIKE TO LEARN MORE ABOUT THE HISTORY OF THE SOUTHWEST CORRIDOR AND CURRENT ISSUES, WRITE OR VISIT THE TRANSPORTATION LIBRARY IN THE STATE TRANSPORTATION BUILDING, 10 PARK PLAZA, B0STON, MASSACHUSETTS 02116.


TIME'S UP!